Ändring av tillståndspliktig verksamhet

Ska din tillståndspliktiga verksamhet ändras behöver du anmäla det till din tillsynsmyndighet. Det gäller till exempel ändringar i tillverkningsprocess eller reningsförfarande. När Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet kan du anmäla ändringen till oss via e-tjänsten.

Ändring av tillståndspliktig verksamhet

Anmäl ändring av tillståndspliktig verksamhet via vår e-tjänst

Skyldigheten att anmäla ändringar av verksamheten gäller alla verksamheter som har tillstånd för tillståndspliktig verksamhet. Även de med icke-nödvändiga tillstånd, till exempel om verksamheten inte längre bedrivs i en omfattning som kräver tillstånd men fortfarande omfattas av ett tillstånd för tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken.

Vad anmälan ska innehålla

En anmälan om ändring ska innehålla alla uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma ändringens art, omfattning och miljöeffekter. Vilka uppgifter som måste finnas med framgår av 25 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

När ska jag anmäla ändringen?

Anmäl i god tid innan du behöver genomföra ändringen. Tillsynsmyndigheten behöver ta ställning till din anmälan och även bedöma ifall det finns behov av kompletteringar. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan är gjord, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Räcker det med en anmälan?

Anmälan om ändring av tillstånd ska göras när verksamheten tar in något nytt som inte finns med i tillståndsansökan. Det kan vara nya byggnader, ombyggnader, nyinstallationer, ändrade processer, nya råvaror med mera.

Ibland kan den planerade ändringen vara sådan att det inte räcker med att anmäla en ändring utan det krävs tillstånd. I följande fall krävs tillstånd:

  • Om ändringen i sig innebär en sådan verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig (1:4 § miljöprövningsförordningen (2013:251).
  • Om ändringen ensam eller tillsammans med tidigare ändringar innebär en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön.  (1:4 § miljöprövningsförordningen (2013:251).
  • Om ändringen avser tillståndets omfattning eller villkor i tillståndet (omfattningen framgår av tillståndsmeningen som ligger först i beslutet).

 Support

​Har du frågor om en specifik ansökan du gjort eller undrar hur formulären ska användas kontakta din lokala länsstyrelse, kontaktuppgifter till länsstyrelserna.

Mer information om användningen av våra e-tjänster finns här.  

För tekniska problem eller andra frågor som rör webbplatsen kontakta supporten.

Supportens öppettider är:

Måndag–fredag kl 7.30–16.30

Telefon: 01022 30 303
Support via e-post