Bygdemedel

Bygdemedel är en ersättning till bygder som blivit berörda genom utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service eller annat som är till allmännytta för bygden.

Ansökan

Gå till e-tjänsten ansökan om bygdemedel. Denna e-tjänst kräver ingen e-legitimation.  

Eftersom det finns vissa skillnader i handläggningen mellan olika länsstyrelser så bör du ta del av den information som finns på respektive länsstyrelses webbplats genom att välja en av nedanstående länkar.  

Du kan söka bygdemedel via e-tjänsten i 6 län:

I dessa län som har anslutit sig till e-tjänsten är vattenkraft mest utbyggd. Hur du söker bygdemedel i övriga län som berörs kan du läsa om på respektive länsstyrelses webbplats.  

Vem kan ansöka?

Bygdemedel kan sökas framförallt av föreningar. Exempelvis kan hembygdsföreningar, intresseföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer.  

Bygdemedelkan kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering i EU-projekt. I alla län kan inte kommuner vara sökande. Se information på din länsstyrelses webbplats.  

Mer information om bygdemedel

Du kan söka bygdemedel till bland annat reparationer eller investeringar i byggnader, förbättringar i idrottsanläggningar och inköp av utrustning. Du kan inte få bygdemedel till driftskostnader, investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd eller investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter.  

Du får påbörja investeringen från och med det datum din ansökan kommit in till Länsstyrelsen, men på egen risk. Du bör i så fall se till att det finns annan finansiering om Länsstyrelsen avslår din ansökan eller minskar det sökta beloppet. (I Västerbottens län gäller dock att investeringen inte kan påbörjas förrän sista ansökningsdatum 31 januari.)

Ansökan ska göras hos Länsstyrelsen som är beslutande. Berörd kommun är remissinstans och ska yttra sig över alla ansökningar.  

Vid eventuella frågor kan du kontakta din Länsstyrelse och fråga efter en handläggare för bygdemedel. Bestämmelser om bygdeavgifter finns från och med 1999 i lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Tillämpningsföreskrifter rörande bland annat bygdeavgiften finns i förordningen om bygde- och fiskeavgifter (1998:928).

 Content Editor

​Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med

- hur formulären ska användas.

- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen

Supportens öppettider är:
måndag - fredag 7:30 - 16:30

Telefon 010-22 30 303

Support via e-post