Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar här i e-formulär behandlas digitalt av Länsstyrelsen. Uppgifter om namn och adress på avsändaren registreras i myndighetens diarium och formuläret lagras digitalt. Uppgifterna används för handläggning av ditt ärende.

För att e-formuläret ska kunna skickas in till länsstyrelsen måste du markera att du granskat uppgifterna i formuläret och ge ditt samtycke till att de behandlas av länsstyrelsen enligt personuppgiftslagens bestämmelser.

Länsstyrelsen i respektive län är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som samlas in genom e-tjänsterna.

Hanteringen av personuppgifterna regleras av personuppgiftslagen (1998:204), även kallad PuL.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Du kan läsa mer om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats.

Begära information om personuppgifter som berör dig

Du har rätt att en gång om året begära information hos Länsstyrelsen om de personuppgifter som berör dig och som Länsstyrelsen behandlar. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till aktuell länsstyrelse. En sådan begäran kan enligt personuppgiftslagen § 26 inte skickas med e-post.

­Rättelse av personuppgifter

Om du anser att dina personuppgifter som behandlas inte är korrekta kan du vända dig till aktuell länsstyrelse och begära att få uppgifterna korrigerade. En sådan begäran kan vara muntlig eller skriftlig. Länsstyrelsen utreder om dina anmärkningar är befogade och, om så skulle vara fallet, korrigeras snarast uppgifterna. Länsstyrelsen är också skyldig att rätta, blockera eller ta bort personuppgifter som behandlas i strid med personuppgiftslagen.

 Content Editor

​Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med

- hur formulären ska användas.

- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen.

Supportens öppettider är:
måndag - fredag 7:30 - 16:30

Telefon 010-22 30 303

Support via e-post