Lediga jobb hos alla länsstyrelser 

Länsstyrelserna annonserar sina lediga jobb på olika sätt. Vi försöker samla alla lediga jobb här. I annonserna framgår det vilken länsstyrelse som har det lediga jobbet.

 • Beredskapshandläggare I arbetet som beredskapshandläggare ingår att medverka till att utveckla Länsstyrelsens geografiska områdesansvar i samverkan med länets aktörer. Du kommer även att handlägga ärenden inom stora delar av verksamhetsområdet samhällsskydd och ber...
 • Handläggare kulturmiljö och samhällsplanering Vi på länsstyrelsen söker en handläggare till enheten Samhällsplanering och kulturmiljö. Du kommer till en relativt ny enhet som funnits ca 1 år vars verksamheter spänner över många intressanta arbetsfält i vårt län. Vi arbetar för en hållbar ...
 • Vill du vara en del av ett team som utvecklar Norrbotten Vi söker nu en Bredbandskoordinator Vi söker dig som vill jobba för utvecklingen av morgondagens bredbandslösningar i Norrbotten. Regeringen har uppdragit Länsstyrelsen i Norrbottens Län att under åren 2015-2020 samordna länets bredbandsfrågor. Som bredbandskoordinator i Norrbot...
 • Jurist och ordförande i miljöprövningsdelegationen På Rättsenheten handläggs ärenden inom ett stort antal rättsområden. Vi prövar bland annat överklaganden som rör kommunala beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken, beslutar om övervakningskameror, sköter allmänna val samt har tillsyn...
 • 3 Jurister, vikariat Med anledning av bl.a. föräldraledigheter söker vi nu vikarier. På Rättsenheten handläggs ärenden inom ett stort antal rättsområden. Vi prövar bland annat överklaganden som rör kommunala beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken, beslu...
 • Reservatsförvaltare med inriktning mot skog och friluftsliv Du kommer att ingå i den grupp på nio personer som arbetar med vård och förvaltning av naturreservat varav sju ansvarar för skötsel av reservaten samt friluftsliv, en är informatör, samt en har ansvar för ekonomi. Dina arbetsuppgifter kommer i...
 • Länsstyrelsen i Hallands län söker naturvårdshandläggare Du kommer att ingå i en grupp på nio personer som huvudsakligen arbetar med skydd av värdefull natur. Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att omfatta: * Bilda naturreservat. * Som sakkunnig inom naturvårdsområdet svara på remi...
 • Länsstyrelsen i Hallands län söker naturvårdshandläggare Du kommer att ingå i en grupp på nio personer som huvudsakligen arbetar med skydd av värdefull natur. Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att omfatta: * Tillsyn enligt miljöbalken inom skyddade naturområden som naturreservat och Na...
 • Vattenvårdshandläggare, 2 tjänster. Som Vattenvårdshandläggare kommer du att handlägga prövnings- och tillsynsärenden enligt miljöbalken. Du kommer också att delta i bedömning av översikts- och detaljplaner och andra inom myndigheten förekommande ärenden. I länet pågår flera sto...
 • Administrativ assistent Länsstyrelsen Skåne söker en vikarierande administrativ assistent till vår serviceenhets kundtjänstfunktion i Kristianstad. Serviceenheten har verksamhet i Kristianstad och Malmö och tillhör avdelningen för verksamhetsstöd. Serviceenheten ...
 • Planarkitekt och klimatanpassningssamordnare Halland är ett attraktivt län med befolkningstillväxt vilket gör arbetet med plan och byggfrågor viktigt och varierande. Vi på länsstyrelsen tar del av och har möjlighet att påverka de planer inom fysisk planering som länets 6 kommuner arbetar...
 • Beredskapsdirektör Denna tjänst är placerad vid Beredskapsfunktionen som ingår i Samhällsbyggnadsenheten. På Beredskapsfunktionen arbetar för närvarande 11 personer. Beredskapsfunktionen leder Länsstyrelsens arbete med samhällsskydd och krisberedskap. Länsst...
 • Naturvårdsdirektör Enheten för naturvård och miljöövervakning består idag av ca 35 kreativa och självständiga medarbetare som hanterar olika verksamheter med syfte att nå miljökvalitetsmålen och bidra till en hållbar utveckling i länet: • Skydd av värdefull na...
 • Kommunikatör med pressansvar Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer framförallt att vara övergripande och operativt arbete med myndighetens pressaktiviteter inklusive pressträffar, strategier kring pressfrågor, intern och extern kommunikation via våra webbar samt soci...
 • Länsstyrelsen söker Naturvårdshandläggare Är du intresserad av att arbeta som naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen? Du kommer vara placerad på Enheten för naturskydd och tillsyn på Naturavdelningen. Enheten arbetar med prövning och tillsyn inom naturvård och vattenverksamhet sam...
 • Länsstyrelsen söker chef till Miljöskyddsenheten Är du intresserad av att arbeta som chef på Miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen? Du kommer vara placerad på Miljöskyddsenheten på Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen. Enheten består av 13 medarbetare som arbetar med tillsyn över miljöfa...
 • Länsstyrelsen söker chef till enheten för förorenade områden och miljödata Är du intresserad av att arbeta som chef på enheten för förorenade områden och miljödata på Länsstyrelsen? Du kommer vara placerad på enheten för förorenade områden och miljödata på Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen. Enheten består a...
 • Länsstyrelsen söker Miljöstrateg Länsstyrelsen i Jönköpings län söker en person till att leda och samordna arbetet med miljömålen. Länsstyrelsen är en arbetsplats där miljöfrågorna är centrala både i den interna och externa verksamheten. Vi söker nu en medarbetare som ska ...
 • Chef till Enheten för samhällsutveckling Enheten för samhällsutveckling är en nybildad och bred enhet med verksamhetsområden som spänner över en stor del av länsstyrelsens ansvarsområden. Den som leder enheten kommer att ha ett ansvarsfullt, spännande och inspirerande arbete att leda...
 • Ärendekoordinatorer till Länsstyrelsens nya enhet Ärendeservice • Registrering och diarieföring, främst i ärendehanteringssystemet Platina men även andra verksamhetssystem kan förekomma. • Vara kontaktperson och dagligt ärendestöd mot en eller flera avdelningar. • Arkivhantering och lämna ut allmän han...
 • Två naturvårdshandläggare Vi är en hel organisation fylld av experter involverade i arbetet med att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt och kunna uppfylla miljömålen. Vill du vara med i det arbetet och jobba för en biologisk mångfald och hållbar framtid? Vill du ha ...
 • Vattenvårdshandläggare Miljövårdsenheten vid Länsstyrelsen i Kronoberg söker två Vattenvårdshandläggare för att i första hand arbeta med vattenkvalitetsfrågor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå i att vidareutveckla den kartläggning och de åtgärdspro...
 • Avdelningschef för rätts och djurskydd Avdelningen Rätts och djurskydd har för närvarande elva medarbetare. Rätts består av tre jurister och två handläggare, djurskydd av en länsveterinär och fem handläggare. På avdelningen hanteras bland annat förvaltningsärenden, överklaganden av...
 • Förvaltningshandläggare - Är du intresserad av att arbeta som förvaltningshandläggare? Du kommer att vara placerad på rättsenheten på Länsstyrelsens stab. Här arbetar jurister, förvaltningshandläggare, registratorer och arkivarie. På enheten handläggs bland annat ...
 • Arabisktalande samhälls- och hälsokommunikatörer, timanställning Samhälls- och hälsokommunikatörerna arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen, 26 skånska kommuner, Region Skåne och Arbetsförmedlingen med att förmedla samhälls- och hälsoinformation till nyanlända flyktingar och andra invandrare. Länsstyrelsen sam...
 • Utvecklingsstrateg Rollen som utvecklingsstrateg innebär att du tillsammans med länsledningen och övriga medarbetare kommer att arbeta för att skapa ett hållbart och attraktivt Blekinge. Du kommer att tillhöra avdelningen för samhällsutveckling. Arbetet innef...
 • Handläggare i krisberedskap Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret för krisberedskap i Blekinge län. Vår roll är att stödja kommuner, myndigheter och enskilda samt att samordna arbetet för att effektivt nyttja länets samlade resurser när det behövs. Länsstyrel...
 • Miljöhandläggare för inventering av förorenade områden Länsstyrelsen Skåne söker minst en miljöhandläggare med inriktning mot inventering av förorenade områden till miljöavdelningens miljötillsynsenhet i Malmö. Anställningen som är på heltid är tidsbegränsad till 2015-12-31.Tillträde 2015-09-01...
 • Naturvårdshandläggare, Ärendefunktion Naturvårdsavdelningen arbetar med att stärka biologisk mångfald, friluftsliv och hushållning av naturresurser. Vi bildar, sköter och visar upp naturreservat. Vi behandlar ansökningar om exploateringar av mark och miljö, och ser till att beslut...
 • Naturvårdshandläggare, Områdesskydd Naturavdelningens uppdrag är att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet. Vi bildar naturreservat av representativa och värdefulla naturområden samt vårdar och förvaltar dessa områden. Vi verkar för en god hushållning med naturresur...
 • Projektledare till Länsstyrelsernas IT-enhet Vi söker dig som vill vara med och utveckla viktiga samhällsfunktioner tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. Ta chansen att ingå i ett framgångsrikt lag som verkar inom många områden över hela Sverige. Som projektledare kommer...
 • Miljöhandläggare för tillsyn Arbetet innebär, bland annat, tillsyn av miljöfarliga verksamheter och tillsynsvägledning enligt miljöbalkens 9,10,14 och 15 kapitel. Du kommer att ha eget tillsynsansvar för flera tillsynsobjekt inom ett antal olika branscher såsom processind...
 • Tillsynshandläggare med inriktning Seveso till Miljöskyddsavdelningen Miljöskyddsavdelningens tillsynsfunktion utövar tillsyn på miljöfarlig verksamhet (A och B) enligt miljöbalken samt på verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen. Med anledning av nya krav inom Sevesotillsynen behöver vi nu en resursför...
 • Länsveterinär Länsveterinärerna verkar genom hela livsmedelskedjan. Vi söker en länsveterinär som arbetar främst med operativa kontroller av; livsmedel i primärproduktion, offentlig kontroll av smittskydd, tillsyn över djurhälsopersonal, kontroll av läkemed...