Kyrkor

Länets kyrkor speglar olika historiska epoker under en nästan tusenårig obruten användning. En stor del av kyrkomiljöerna har ett så högt kulturhistoriskt värde att det ligger i vårt gemensamma intresse att de bevaras för framtiden.
Trefaldighetskyrkan i Stockholm.

I Stockholms län finns närmare tvåhundra kyrkor som skyddas enligt kulturminneslagen. De äldsta uppfördes under tidig medeltid och de senaste under andra halvan av 1900-talet.

Kyrkan var länge den mest påkostade och utsmyckade byggnaden i samhället, och den speglar på detta vis skiftande estetiska och liturgiska ideal under en nära tusenårig period. Men kyrkan var också en central del av livet och kyrkomiljöerna berättar om såväl skiftande värderingar och synsätt som det vardagliga livet och samhällsutvecklingen i stort.

Svenska kyrkan är sedan år 2000 skild från staten, men det kyrkliga kulturarvet anses vara så viktigt att alla medborgare  gemensamt ska ta ansvar för dess bevarande. De flesta kyrkorna är därför skyddade i lagstiftningen, och genom den kyrkoantikvariska ersättningen bidrar staten varje år till vård och restaurering av det kyrkliga kulturarvet.