Antikvarisk medverkan

När Länsstyrelsen fattar beslut i tillståndsärenden enligt kulturmiljölagen (1988:950) samt förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer innehåller besluten ofta villkor om antikvarisk medverkan.

Den antikvariska expertens roll och uppdrag

Den antikvariska medverkan innebär att följa projekt kontinuerligt och dokumentera arbetet före, under och efter slutförandet. Vanligt förekommande uppgifter är att:

  • Bistå dig som byggherre med antikvarisk rådgivning.
  • Delta i byggmöten och besiktningar.
  • Lämna detaljanvisningar, till exempel bedöma exakt kulör vid ommålning av en fasad.
  • Dokumentera vad som kommer fram under arbetet gällande material, ytskikt och annat som är av byggnadshistorisk betydelse.
  • Uppmärksamma avvikelser från beslutet och vid behov ta kontakt med Länsstyrelsen för samråd.
  • Sammanställa en antikvarisk rapport efter slutfört arbete.

Vem kan anlitas som antikvarisk expert?

Grundläggande krav är att experten har lämplig utbildning och praktisk erfarenhet. En antikvarisk expert ska självständigt kunna tolka, analysera och värdera samt redogöra för hur kulturhistoriska värden påverkas vid ändringar av byggnadsverk, kyrkogårdar eller parkanläggningar. Antikvarien ska ha ingående kunskaper om kulturmiljölagen (1988:950) och god kännedom om de övriga lagar och regelverk som är av betydelse för arbetets genomförande.  

Relevant utbildning för en antikvarisk expert är till exempel byggnadsantikvarisk högskoleutbildning eller arkitekt-/ingenjörsutbildning som byggts på med kunskaper om restaurering eller motsvarande erfarenhet. I vissa fall fordras trädgårdshistorisk kompetens, konservatorsutbildning eller annan specialistkompetens. Tidigare erfarenhet av antikvarisk medverkan är ett krav. Sådan erfarenhet kan experten ha fått antingen genom egna uppdrag eller genom att ha medverkat som antikvarisk expert under sakkunnig ledning.  

Om det uppstår oklarheter vilken kompetens som krävs vid antikvarisk medverkan, kontakta Länsstyrelsen.

Val av antikvarisk expert och godkännande

Det är du som söker tillstånd eller bidragsmedel som ska utse vilken antikvarie du vill skall följa arbetet. Du ska även se till att den antikvariske experten får tillgång till Länsstyrelsens beslut med eventuella arbetshandlingar.   Antikvarier som utför uppdrag av denna typ kan du hitta hos Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum eller via SPBA, som är en ideell förening för privatpraktiserande byggnadsantikvarier.   Valet av antikvarie ska godkännas av Länsstyrelsen innan arbetet får påbörjas.

Genomförande

Ta kontakt med den antikvariska experten i god tid innan arbetena ska påbörjas. Tänk på att antikvarien kan behöva dokumentera byggnaden innan något arbete utförts. Antikvarien följer sedan arbetet genom att delta i byggmöten samt på plats följa och dokumentera arbetena under genomförandet.   Vid byggmöten skall avstämning av det löpande arbetet ske mot villkoren i beslutet. Antikvarien bör alltid uppmärksamma fastighetsägaren på avvikelser från Länsstyrelsens beslut. Mindre avvikelser kan oftast godkännas av antikvarien, men större ändringar måste tas upp till diskussion med Länsstyrelsen. När arbetet är genomfört skall Länsstyrelsen kallas till slutbesiktning.  

Rapport

Antikvarien ska efter slutfört arbete upprätta en rapport med beskrivning och fotografier före, under och efter genomförandet. Rapporten skall sändas till Länsstyrelsen i 2 exemplar. Rapporten skall även skickas till ATA, det antikvarisk-topografiska arkivet på Riksantikvarieämbetet. Rapporten skall normalt vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre månader efter arbetenas färdigställande.

Kostnader

Kostnaden för antikvarisk medverkan ska betalas av den sökande. För bidragsärenden utgår ofta bidrag för hela eller delar av kostnaden för den antikvariska experten.