Taksäkerhet

Regler gällande taksäkerhet, vid tillträde till tak, vid förflyttning på tak samt vid arbete på tak.

Krav på takskyddsanordningar

De säkerhetskrav som ställs på tak regleras av flera olika myndigheter, en av dessa är Boverket. Syftet med reglernas är att skydda mot fall vid tillträde och förflyttning på tak och vid arbete på ett fast arbetsställe på tak.

Retroaktiva krav

För taksäkerhetsanordningar på byggnader som uppförts före 1 juli 1960, eller omfattas av ett bygglov innan detta datum gäller att de ska förses med de skyddsanordningar som gällde 1960.

Ansvar

Fastighetsägare

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns nödvändiga säkerhetsanordningar på taket, och att dessa regelbundet underhålls så att dess egenskaper och funktioner bevaras.  

Byggherre

Byggherren, det vill säga den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbete, ansvarar för att plan- och bygglagen med tillhörande förordning och föreskrifter följs.  

Tillsyn

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet, och ska övervaka att byggreglerna följs. Byggnadsnämnden ska även pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt reglerna.

Regler för taksäkerhet

Fasta arbetsställen

Fasta arbetsställen ska utformas med hänsyn till den totala fallhöjden, arbetets art och de risker som finns där arbetet ska utföras. Exempel på fasta arbetsställen är skorstenar, ventilationsanläggningar, solfångare och vattengångar som måste nås genom att beträda taket.

Tillträde till tak

Om det inte är uppenbart onödigt* med hänsyn till personsäkerheten vid byggnadens användning eller drift, ska byggnader förses med tillträdesanordningar till tak. I den mån det behövs ska tillträdesanordningar vara fasta och de ska även kunna användas för transport av byggnadsmaterial och utrustning.  

*Det kan anses uppenbart onödigt om taket saknar fast arbetsställe och om det inte finns något annat särskilt skäl att anta att taket behöver beträdas för byggnadens användning eller drift.  

Yttertak som kan beträdas ska också ha skäligt skydd mot halkning och utformas så att risken för att trampa igenom takytan begränsas.  

Förflyttning på tak

Om det inte är uppenbart onödigt* med hänsyn till personsäkerheten vid byggnadens användning eller drift, ska byggnader förses med fast säkerhetsutrustning för förflyttning på tak.  

*Det kan anses som uppenbart onödigt med fast säkerhetsutrustning för förflyttning på tak om taket har låga lutningar och det arbete som behöver utföras för byggnadens användning eller drift utförs på betryggande avstånd från takets kant.  

Mellan uppstigningsställen till taket och fasta arbetsställen ska det finnas fasta takstegar och gångbryggor, eller andra motsvarande anordningar, i sådan omfattning att risken för personskador begränsas vid förflyttning på taket. Vilplan ska anordnas om det behövs för att transportera arbetsmaterial och utrustning till arbetsstället.  

Fall från tak

Om det inte är uppenbart onödigt* med hänsyn till personsäkerheten vid byggnadens användning eller drift, ska byggnader förses med skyddsanordningar mot fall från tak.  

*Det kan anses som uppenbart onödigt med skyddsanordningar mot fall om taket har låga lutningar och det arbete som behöver utföras för byggnadens användning eller drift utförs på betryggande avstånd från takets kant.  

Skyddsanordningar

Fästanordningar för linor till säkerhetsselar ska finnas i den omfattning som är nödvändig för att säkerställa personsäkerheten vid byggnadens användning eller drift. Vid takfot och takbrott ska det, om fallhöjden och takutformningen så kräver, finnas stadiga fotfästen i sådan omfattning att personsäkerheten kan säkerställas. Ytor och fasta anordningar som av misstag kan komma att beträdas och inte kan bära en person, ska förses med skydd mot att trampa igenom eller falla ner.

Skyddsanordningar mot fallande is och snö ska finnas vid byggnaders entréer om det finns särskilda risker för personskador till följd av fallande is och snö från taket. Fasta tillträdes- och skyddsanordningar ska dessutom ha tillräcklig hållfasthet och styvhet samt utföras av beständigt material. Installationer avsedda för säkerhetslinor ska ha sådan hållfasthet att de kan garantera säkerheten vid fall. Kravet på hållfasthet gäller även infästningar av sådana installationer.

Underhåll

Takskyddsanordningarna ska även underhållas så att de inte rostar eller hållfasthetsmässigt försämras. Det finns även föreskrifter om snörasskydd över entréer.  

Andra regler

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverket har regler om arbetsmiljö. Arbetsgivare ska vidta säkerhetsåtgärder innan arbeten på tak får utföras. Dessa regler gäller oberoende av när byggnaden är uppförd. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Lagen om skydd mot olyckor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har regler om sotningsverksamhet vilket berör taksäkerheten. Läs mer på MSB:s webbplats.

Ordningslagen

Om snö och is riskerar att falla ned och skada människor eller egendom på offentlig plats ska du som ägare undanröja risken. Polisen kan annars förelägga dig att göra åtgärder.