Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning till kommunernas byggnadsnämnder och ger råd och stöd i nämndens tillsynsarbete. Målet är att stötta kommunerna så att deras arbete kan fungera på ett så enhetligt, effektivt och rättssäkert sätt som möjligt.

Det är många som ansvarar för att det som byggs blir rätt:

  • Byggherren ansvarar för att arbetet utförs enligt de lagar och föreskrifter som gäller.  
  • Byggnadsnämnden ansvarar för att felaktigheter och brister åtgärdas och att lagstiftningen följs. Byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om påföljd om det finns anledning att anta att tillsynsobjekt inte följt bindande bestämmelser eller beslut med stöd av sådana. Läs mer om byggnadsnämndens tillsyn.
  • Länsstyrelsen har ett ansvar att vägleda byggnadsnämnden i hur arbetet med tillsyn ska gå till, samt att följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete. Målet är att arbeta förebyggande och att stötta kommunerna i deras arbete. Länsstyrelsen ska ha en plan för sin tillsynsvägledning. 

Om du är missnöjd med ett beslut
Är du missnöjd med kommunens beslut i ett plan- eller byggärende som du är berörd av, har du i allmänhet möjlighet att överklaga beslutet. Överklagandet skickas till kommunen som därefter skickar in ärendet till länsstyrelsen. Vi granskar då om beslutet följer bestämmelserna i PBL.

Är du missnöjd med kommunens sätt att hantera ditt ärende, kan du också vända dig till Riksdagens ombudsmän, JO.