Naturvård och friluftsliv

Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv är en del av miljöbalkens hushållningsbestämmelser som syftar till en god hushållning med mark, vatten och naturresurser.

Naturvårdsverket anger vilka områden som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Kommunerna ska tillgodose riksintressena i sina översiktsplaner.

Områden som är av riksintresse för naturvård eller friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön (3 kap. 6 § miljöbalken).

 

Foto över betesmark och skog på Eriksö.

Områden av riksintresse för naturvård

Områden av riksintresse för naturvård utgörs av ett urval av de bästa exemplen på landskapstyper, naturtyper och andra naturvärden som är karakteristiska för landets naturgeografiska regioner. Riksintressena kan också uppvisa mycket sällsynta företeelser i ett nationellt eller internationellt perspektiv.

Naturvetenskapliga fakta och värderingar ska ligga till grund för urvalet av områden. Avvägningar mot andra markanvändningsintressen eller andra strategiska/politiska avvägningar görs inte vid urvalet. Riksintresset hänförs till de riksvärden som identifierats och det därtill kopplade värdeomdömet som beskrivs för respektive område.

I Stockholms län finns 53 områden av riksintresse för naturvård, med en sammanlagd areal av drygt 486 000 hektar. Största delen utgörs av Stockholms skärgård.

 

Foto av en skridskoåkare på Mälaren.

Områden av riksintresse för friluftsliv

Med friluftsliv avses vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande, naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling utan krav på tävling. Till väsentliga naturkvalitéer för friluftslivet hör bland annat variation i landskapet. Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora friluftsvärden på grund av natur- och kulturkvalitéer och tillgänglighet, att de är eller kan bli attraktiva för en stor mängd besökare. Urvalet av områden ska också representera Sveriges många olika landskapstyper.

I Stockholms län finns 13 områden av riksintresse för friluftsliv. Största delen utgörs av Stockholms skärgård.

Tretton områden av riksintresse för friluftsliv i länet

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har genom beslut vid tre tillfällen fastställt 13 områden av riksintresse för friluftslivet i Stockholms län. Det motsvarar de områden som Länsstyrelsen redovisade 2014 som resultat av den översyn som gjordes under 2013.

Att peka ut ett område som riksintresse för friluftslivet innebär inte ett stopp för områdets utveckling. Det går att utveckla riksintresseområdena om man samtidigt tar hänsyn till områdenas värden för friluftslivet och inte påtagligt skadar dessa värden.

Information om Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens beslut. Tretton områden av riksintresse för friluftsliv i Stockholms län.

>> Läs mer om beslut om riksintresseområden på Naturvårdsverkets webbplats

 Publikation

En samlad redovisning av riksintresseområdena finns i Länsstyrelsens rapport 2001:15. Rapporten är dock inte uppdaterad utifrån ändringarna av riksintressen friluftsliv som gjordes 2017.
Du kan beställa rapporten på publikationssidan.