Nationalstadsparken

I hjärtat av huvudstaden bildar Kungliga nationalstadsparken ett unikt historiskt landskap. Det är sammanflätat av skogar, öppna marker, sjöar, parker, stränder och många särpräglade byggnader.
Kungliga nationalstadsparken

Unika natur- och kulturmiljöer

Grunden i Nationalstadsparken är Djurgårdsmarken, som sedan 1500-talet har varit kunglig mark. På 1680-talet inhägnade Karl XI hela Norra och Södra Djurgården till en jaktpark med hjortar. Jaktparken var i bruk fram till 1700-talets mitt, då området öppnades upp för allmänheten. I Nationalstadsparken finns gott om spår efter olika kungligheter – till exempel Karl XI:s fiskartorp, Djurgårdens vackra flanörslandskap och slottsanläggningarna Ulriksdal, Haga och Rosendal. Kring Brunnsviken kan du känna vingslagen från det sena 1700-talet. Hit kom nämligen Gustav III för att söka ro från det strikta hovlivet och på 1780-talet anlades efter kungens smak de engelska landskapsparkerna Bellevue, Haga och Tivoli.   

Parken har ett rikt växt- och djurliv med över 800 olika sorters blomväxter, mer än 1200 skalbaggsarter och cirka 100 häckande fågelarter. En orsak till det rika växt- och djurlivet är de många gamla ekarna, som ger livsrum åt både insekter och fåglar. Parken innehåller ett av norra Europas största bestånd av grova ekar, varav flera har vuxit här sedan Karl XI:s tid.  

I dag är Kungliga nationalstadsparken storstadsregionens mest välbesökta rekreationsområde. Ända sedan 1700-talet har även stadsborna begett sig hit för promenader, utflykter och nöjen.  

Världens första nationalstadspark

År 1995 utsågs Kungliga nationalstadsparken till världens första nationalstadspark, med motivet att den är av stor betydelse för det nationella kulturarvet, stadens ekologi och människors rekreation. Området fick därmed ett skydd enligt lag (miljöbalken 4 kap. 7 §).

Inom Nationalstadsparken får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.  

Trots bestämmelsen i andra stycket får en åtgärd som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark vidtas, om

  • åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt intresse, och
  • parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig skada.  

Länsstyrelsens roll

Staten äger huvuddelen av Kungliga nationalstadsparken men ansvaret för parken delas av många. Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar arbetet med att utveckla parkens värden.  Navet i detta arbete är Nationalstadsparksrådet, med landshövdingen som ordförande och 15 olika aktörer i parken.  

Länsstyrelsens arbete med parken utgår från det handlingsprogram som 2006 togs fram på uppdrag av regeringen. En viktig del är att öka kännedomen om parken. I september invigdes ett 3,8 mil långt cykelstråk genom parken.