Kommunikationer

Västerbron.

Trafikverket är ansvarig myndighet för att lämna uppgifter om områden av riksintresse för kommunikationer, det vill säga anläggningar för trafikslagen väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Trafikverket uppdaterar regelbundet listan över riksintressen. Mer information finns på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/riksintressen

Vägar

I Stockholms län är merparten av det statliga befintliga vägnätet av riksintresse. Riksintresset omfattar även nya anspråk på mark- och vattenområden för framtida vägförbindelser, även vägar som är under planering och där utbyggnad pågår.    

Järnvägar

I Stockholms län är hela det statliga järnvägsnätet med stationer, spårområden och godsterminaler av riksintresse. Riksintresset omfattar även Värtabanan, Roslagsbanan och Saltsjöbanan. Flera planerade nya anläggningar och ombyggnader i järnvägsnätet ingår i riksintresset, såsom Citybanan och flera spår på Mälarbanan. 

Luftfart

I Stockholms län finns två flygplatser som är av riksintresse för luftfarten. Det är Stockholm-Arlanda och Stockholm-Bromma.    

Sjöfart

I Stockholms län finns fyra större allmänna hamnar, vilka är av riksintresse för sjöfart enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Det är Stockholms hamn, Södertälje hamn, Kapellskär och Nynäshamns hamn. För närvarande pågår prövningen av en ny stor hamn vid Norvik i Nynäshamn.

De allmänna hamnarna är i huvudsak kommunalt ägda och drivs allt oftare i gemensamma hamn- och stuveribolag på affärsmässiga villkor och i konkurrens med varandra och med utländska hamnar. Hamnarna är självständiga från staten, men har genom sin viktiga roll i transportsammanhang stor betydelse för ett väl fungerande transportsystem.

I länet finns ett flertal farleder, av vilka flera är av riksintresse för sjöfart enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.