Energiproduktion och energidistribution

Ansvarig myndighet för att lämna uppgifter om områden av riksintresse för energiproduktion och energidistribution är Statens energimyndighet.

Vindbruk

Vindenergin skiljer sig från andra naturresurser eftersom den har en så stor ytmässig utbredning. Ett område som anges som riksintresse för vindbruk ska vara särskilt lämp­ligt för ut­vinning av elproduktion från vindenergi ur ett nationellt perspektiv. Energimyndigheten beslutade i december 2013 om uppdaterade områden av riksintresse för vindbruk, som baseras på enhetliga kriterier och undantag för hela landet. I Stockholms län finns sex riksintresseområden för vindbruk utpekade. De kommuner som berörs är Norrtälje, Värmdö, Haninge och Nynäshamn.

Kartor över respektive område:

>> Beskrivning av områdena

Mer information om riksintressen för vindbruk finns på Energimyndighetens webbplats.

>> Länk till Energimyndighetens webbplats

Energidistribution

Kraftledningsnätet i Stockholmsregionen består av stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet är uppbyggt av ledningar och stationer för 400 kV och 220 kV och det förvaltas av Svenska Kraftnät. Länsstyrelsen har i olika sammanhang framfört att Statens energimyn­dighet bör peka ut stamnätet för eldistribution som riksintresse för energidistri­butionen. I avsaknad av ett sådant beslut har Länsstyrelsen gjort bedöm­ningen att stamnätet för elförsörjning med 400 kV och 220 kV ledningar/kablar inkl. transfor­mator­stationer är av riksintresse. 

Stockholms ström

Svenska Kraftnät har på regeringens uppdrag utrett utformningen av det framtida kraft­ledningsnätet 70-400 kV i Stockholmsregionen. Utredningen har namnet ”Stockholms ström”.  Målet är att utforma ett förslag till ett framtida stam- och regionnät som långsiktigt säkrar regionens elförsörjning. Utredningen ska beakta driftsäkerhetskrav, teknisk utveckling, miljöaspekter och regionens förväntade utveckling. Mer information finns på Stockholms ströms webbsida.

>> Länk till Stockholms ström