Yrkesfisket

I Stockholms län är flera havsområden längs kusten och skärgården utpekade som riksintresse för yrkesfisket. Även de viktigaste lek- och rekryteringsområdena för fisket i Mälaren har pekats ut. Nynäshamn och Torö är utpekade som fiskehamnar av riksintresse.

Ansvarig myndighet för riksintresse yrkesfiske är Havs- och vattenmyndigheten. Tidigare var Fiskeriverket ansvarig myndighet.

Av Fiskeriverkets beslut från 2006-02-28, framgår vilka områden som verket bedömt vara av riksintresse. Någon översyn av riksintresset är inte annon­serad.  Svenskt fiske har sedan riksintresseområdena först pekades ut på 1990-talet genomgått stora förändringar. Bättre fångstuppgifter har lett till bättre analyser av vilka områden som är viktiga för fisket.

>> Läs mer om riksintresse för yrkesfisket på Havs- och vattenmyndighetens webbplats