Totalförsvaret

Ansvarig myndighet för att peka ut områden av riksintresse för totalförsvarets militära del är Försvarsmakten. Det är Försvarsmaktens nyttjande av anläggningarna som utgör riksintresse. Kartor och värdebeskrivningar för riksintresseområdena finns tillgängliga på Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten tog i mars 2015 beslut om förnyad redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del, enligt 3 kap 9§ miljöbalken. Inga nya, öppet redovisade, riksintressen har tillkommit men influensområdet för riksintresset Muskö örlogshamn i Haninge kommun har förändrats.

Riksintresseområdena för totalförsvarets militära del i Stockholms län inkluderar övnings- och skjutfält, sjöövningsområden i havet samt en väderradarstation vid Arlanda. Dessa områden kan redovisas öppet medan andra områden av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De riksintresseområden som redovisas i Försvarsmaktens katalog ska framgå av kommunernas översiktsplaner.

>> Länk till Försvarsmaktens redovisning av riksintressen.

Influensområden

Den militära verksamhet som pågår inom olika områden medför i de flesta fall en omgivningspåverkan, vilken ska beaktas vid planering och tillståndsprövning. För områden som berörs av omgivningspåverkan redovisas därför så kallade influensområden. Gene­rellt utgör influensområdet det område inom vilket omgivningspåverkan i form av buller kan anses som störande enligt gällande riktvärden. Ibland är också säkerhetsaspekter dimension­er­ande. Influensområdena baserar sig på de miljötillstånd som Försvarsmakten har för att bedriva verksamheten. Kommu­ner i Stock­holms län berörs i några fall även av influens­områden kring total­försvarets riks­intressen i angränsande län.

Samråd med Försvarsmakten i ärenden som avser höga objekt

Vissa tekniska anläggningar och dess funktion är också utpekade som riksintresse för totalför­svaret men kan av sekretesskäl inte redovisas öppet. Det gäller ofta områden som har koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem, som t.ex. radar- och radiolänksystem. Dessa funktioner riskerar att störas av höga objekt. Därför ska samråd alltid ske med Försvars­mak­ten i ärenden som avser byggnader och andra objekt högre än 20 meter över mark belägna utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter inom sammanhållen bebygg­else. Försvarsmakten ska kontaktas i tidiga skeden i sådana plan- och byggärenden, vilket bör framgå av översiktsplan eller i till översiktsplanen knutet planeringsunderlag.

Bygglov och Försvarsintressen

I Stockholms län finns flera områden med förordnanden till skydd för totalförsvarets intressen. Länsstyrelsen beslutade om dessa 2003 och 2007, enligt 12 kap 4 § äldre plan- och bygglagen (1987:10). Förordnandena gäller dock fortfarande, numera enligt 11 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900). De innebär ett särskilt förfarande vid hanteringen av bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan. Försvarsmakten har därefter uppdaterat sina riksintressen med influensområden, senaste i mars 2015, men förordnadeområdena har ännu inte ändrats. Länsstyrelsen beslutar om förordnandeområden utifrån ett underlag från Försvarsmakten. Försvarsmakten har nu meddelat att detta arbete ska genomföras hösten 2016. I dagsläget gäller därför att kommuner vid prövning av bygglov och förhandsbesked ska samråda med Försvarsmakten både inom utpekade riksintressena med influensområden, och inom förordnandeområdena. Går kommunen mot Försvarsmakten ska de meddelas beslutet. Inom ett förordnandeområde ska kommunens beslut även skickas till Länsstyrelsen, som har möjlighet att överpröva beslutet inom 3 veckor från mottagandet. Detta bör framgå både som upplysning i bygglovet/förhandsbeskedet och i ett missiv som bifogas till Länsstyrelsen.

Generellt beslut om förordnandeområden 2003

Generellt beslut om upphävande av förordnandeområden 2007

Karta över gällande och upphävda förordnandeområden (2003/2007)

Handläggningsrutiner för förordnadneområden