Kust och skärgård

Stockholms läns kust- och skärgårdsområde ingår i det kust- och skärgårdsområde i Södermanland och Uppland som är skyddat genom särskilda hushållningsbestämmelser i kapitel 4 miljöbalken. Området är i sin helhet av riksintresse som ett av de mest värdefulla landskapen i landet med särskilt stora natur- och kulturvärden och betydelse för friluftsliv och turism.  

Syftet med riksintresset är att långsiktigt hushålla med de begränsade mark- och vatteno­mrådena inom kust- och skärgårdsområdet. Ex­plo­­ateringsföretag och andra ingrepp i miljön får kom­ma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Turismen och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av förändringar. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.  

Enligt Länsstyrelsens uppfattning innebär bestämmelserna att sammanhållna och idag orörda mark­områden inte bör tas i anspråk för bebyggelse m.m., att ny bebygg­el­se bör tillkomma som komplettering till befintlig bebyggelse och att kust- och skär­gårdsområdets samlade natur- och kultur­värden värnas vid föränd­ringar. Inne­börden av områdets samlade värden är mer än de sektors­intressen som van­ligtvis för­knippas med "natur" res­pektive "kultur" och omfattar även landskapets karaktär och dess upple­velse­värden, där också jord­bruks- och betesmarker ingår.