Industriell produktion

I Stockholms län finns idag två anläggningar för industriell produktion utpekade som riksintressen. Ansvarig myndighet för att lämna uppgifter om områden av riksintresse för industriell produktion är Tillväxtverket.

Följande områden i Stockholms län är idag utpekade som riksintresse för anläggningar för industriell produktion:        

  • Området Hallstavik, Hallsta pappersbruk, Norrtälje kommun
  • Området Nynäshamn, Nynäs AB Oljeraffinaderi, Nynäshamns kommun

Dessa områden har pekats ut av myndigheten Nutek, föregångare till Tillväxtsverket.

Det finns ingen närmare precisering av vad riksintresseanspråken innebär. Tillväxtverket avser att tillsammans med Länsstyrelsen se över riksintressena. Därefter kan ett arbete med att närmare precisera och beskriva respektive områdes markanspråk och eventuella influensområden påbörjas.

Tillväxtverkets ambition är att kontinuerligt arbeta för att materialet ska vara uppdaterat och vara ett användbart underlag för planering enligt PBL.  

Tillväxtverkets kriterier för områden av riksintresse för industriell produktion är följande:

  • Mark- och vattenområdet är av nationell betydelse för industriell produktion.
  • Hög tillgänglighet och kvalité på infrastruktur kopplad till området. Infrastruktur utgörs av vägar, järnvägar, hamnar och farleder samt IT-infrastruktur.
  • Området har specifika geografiska, geologiska eller topografiska förutsättningar som gör det väl lämpat för verksamhetens ändamål.