Riksintressen

Bestämmelser om riksintressen finns i 3 och 4 kapitlet miljöbalken. Områden som har sådana speciella värden eller förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för landet i stort kan klassas som område av riksintresse enligt miljöbalken. Syftet med att peka ut ett riksintresse är att säkerställa en användning eller att bevara något för framtiden.

Områden av riksintresse 

Riksintresse kan gälla för såväl områden som är skyddsvärda på grund av sina speciella natur- och kulturvärden som för områden som är av betydelse för ett speciellt nyttjande (kommunikationer, energiproduktion, energidistribution och så vidare). Områdena kan även vara riksintressanta för totalförsvaret.

I Stockholms län finns områden som är av riksintresse för

 • naturvården
 • kulturmiljövården
 • friluftslivet
 • energiproduktion och energidistribution 
 • kommunikationer (vägar, järnvägar, luftfart och sjöfart)
 • yrkesfisket
 • totalförsvaret
 • industriell produktion 
 • vattenförsörjning

Hushållningsbestämmelser för vissa områden i landet

Större områden pekas ut direkt i miljöbalkens 4:e kapitel som riksintressanta på grund av sina samlade natur- och kulturvärden. Följande områden i Stockholms län omfattas av hushållningsbestämmelserna:

 • Länets kust- och skärgårdsområde
 • Mälaren med öar och strandområden
 • Kungliga nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården 
 • Natura 2000-områden  

Läs mer om länets riksintressen i Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas planering

 Mer om riksintressen