Regionplan, översiktsplan och detaljplan

Det är kommunerna som ansvarar för att planlägga för samhällets utveckling; för mark- och vattenanvändning, för utveckling och förändring bebyggelse, infrastruktur m.m. I Stockholms län är det landstinget som ansvarar för att utreda och samordna frågor av regional betydelse. Det gäller frågor om användningen av mark- eller vattenområden som angår två eller fler kommuner. Länsstyrelsen ger råd och har ansvar för att statens intressen tillgodoses i planeringen.
Plannivåer

Regler för planläggningen finns i plan- och bygglagen (PBL)

I plan- och bygglagen finns tre olika nivåer för planläggning

  • regionplan
  • översiktsplan
  • detaljplan och områdesbestämmelser

Regionplanen ger vägledning i mellankommunala frågor av regional betydelse som ska beaktas i kommunernas översikts- och detaljplanering. Mellankommunala frågor som är relevanta att hanteras i regionplanen kan till exempel röra bebyggelsestruktur, infrastruktur, grönstruktur och tekniska anläggningar av regional betydelse.  

Översiktsplanen visar kommunens vilja på längre sikt för hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Planen ger vägledning för beslut när det gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar. 

Varken regionplanen eller översiktsplanen är bindande för myndigheter och enskilda. Den juridiskt bindande regleringen av markens användning och av bebyggelsen i kommunen sker genom detaljplanen. I vissa fall kan detta också ske genom områdesbestämmelser.