Planeringsunderlag

Länsstyrelsens roll i tidiga skeden av den fysiska planeringen är främst att ge råd och ställa samman planeringsunderlag till kommunerna. Länsstyrelsen har en samordnande roll när det gäller statliga intressen och ska även förmedla underlag från statliga myndigheter till kommunerna.

Planeringsunderlaget kan bestå av utredningsrapporter inom något speciellt område. Våra rapporter och andra publikationer finns ofta som pdf-filer som går att ladda ner från webbplatsen.

Geografisk information om Stockholms län hittar du under länkarna "Länskartor" och "GIS-data från Länsstyrelserna".

Sammanfattande redogörelse

Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell. Före ett sådant beslut ska Länsstyrelsen redovisa vilka statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet och vara av betydelse för kommunens beslut. Länsstyrelsen ska även ange hur de redovisade intressena, enligt Länsstyrelsen, förhåller sig till översiktsplanen. Länsstyrelsen redovisar detta till kommunerna i en sammanfattande redogörelse. Som del i detta arbete har Länsstyrelsen tagit fram en Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas planering.

>> Läs mer om aktualitetsprövning av översiktsplanen här.