Miljöbedömning av planer och program

Vissa planer och program ska miljöbedömas i samband med att de tas fram eller ändras. Med miljöbedömning menas att man gör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till planen eller programmet och samråder om dess innehåll. Syftet med miljöbedömning är att ”integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas”.
Kossor söker skydd under en ek i strandkanten

Reglerna för miljöbedömning av planer och program finns i 6 kap. 11 § miljöbalken och i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Reglerna för miljöbedömning är i stora drag en överföring av EU:s SEA-direktiv (Strategic Environmental Assessement) till svenska förhållanden. Reglerna är allmänt hållna och avser alla typer av planer och program av vilka nedanstående alltid ska miljöbedömas eftersom de är obligatoriska och lagreglerade:

  • Översiktsplaner
  • Kommunala energiplaner
  • Kommunala avfallsplaner
  • Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer
  • Länstransportplaner

Behovsbedömning

För andra planer och program än ovanstående krävs enligt reglerna att man först gör en bedömning av behovet av att göra en MKB. Denna bedömning kallas behovsbedömning och ska vara en utredning som ger svar på huvudfrågan om planen eller programmet medför en betydande miljöpåverkan. Betydande miljöpåverkan är inget absolut begrepp men bedömningen ska följa vissa kriterier.
En bra vägledning för hur man kan hantera kravet på miljöbedömningar för olika typer av planer och program är Naturvårdsverkets ”Handbok med allmänna råd om miljöbedömningar för planer och program” som du kan ladda ner genom länken nedan.

Ladda ner Handbok med allmänna råd om miljöbedömningar för planer och program på Naturvårdsverkets webbplats