Havsplanering

Sverige fick 2014 en ny lagstiftning som innebär att staten upprättar ett system för planering av havet.

Havsplaner ska tas fram och vara ett viktigt verktyg för havens långsiktiga förvaltning och utveckling.

Länsstyrelsen i Stockholms län ingår i havsplaneområdet Östersjön.
Planering av havet ska ta hänsyn till många intressen - fiske, sjöfart, energiproduktion med mera.

Vi är på många sätt beroende av vår gemensamma resurs havet. Vi behöver använda oss av havets tillgångar samtidigt som vi ser till att bevara dem för framtiden. Det är många intressen som ska samsas – sjöfart, fiske, turism, försvar, energiproduktion med flera.

Havsplaner ska upprättas som ett viktigt verktyg för havens långsiktiga förvaltning och utveckling. De kommer att vara en vägledning för myndigheter och kommuner när de prövar anspråk på användning av havsområden.  

En statlig planering av havet innebär samordning för att få ett helhetsperspektiv. Vi behöver också samordna havsplaneringen med våra grannländer.  

Nu pågår arbetet med att ta fram tre havsplaner för Sverige, för tre olika havsplaneområden:        

  • Bottniska viken
  • Östersjön
  • Västerhavet  

Färdiga havsplaner senast 2021    

Det är Havs- och vattenmyndigheten som tar fram förslag på havsplaner. Arbetet påbörjades under hösten 2012.

I december 2016 presenterade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett första utkast till havsplan för Östersjön. Till och med februari 2017 kan kommuner samt lokala och regionala aktörer komma in med synpunkter på utkastet, som sedan sammanställs av Länsstyrelsen.

Enligt nuvarande tidplan bör den första planen vara klar för samråd tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning i december 2017.  

I oktober 2019 ska Havs-och vattenmyndigheten lämna sitt förslag till havsplan för Östersjön som sedan beslutas av regeringen, senast 2021.

>> Läs första utkastet till havsplan för Östersjön (HaV) 

Länsstyrelsen för dialog med kustkommunerna

Länsstyrelsen i Stockholms län ingår i havsplaneområdet Östersjön. Vår roll är att ta fram underlag till och bistå Havs- och vattenmyndigheten. Det gör vi i dialog med de berörda kustkommunerna i länet:

  • Norrtälje
  • Haninge
  • Värmdö
  • Nynäshamn  

Även Nationella myndigheter deltar i arbetet och olika intresseorganisationer och allmänheten ska ges möjlighet att medverka.    

KOMPIS – bidrag till kustkommuner

Kommunerna får en särskilt viktig roll under 2016 och 2017 då förslagen till havsplaner tas fram. För att underlätta för dessa har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram bidraget KOMPIS – Kommunal planering i (statlig) samverkan.

>> Läs mer om KOMPIS-bidraget för kustkommuner

>> Mer information om havsplanering på Havs- och vattenmyndighetens webbplats 

>> Mer information om länsstyrelsernas arbete inom havsplaneområdet Östersjön

 Content Editor

​Havs- och kustplanering
- hösten 2016

 Relaterade dokument