Grön infrastruktur – helhetssyn på naturen i planering och samhällsbyggnad

Grön infrastruktur är ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter, djur och människor.

Genom att bevara och stärka den gröna infrastrukturen kan vi skapa hållbara miljöer där både vi människor och djur och natur mår bra.

Grön infrastruktur

Likaväl som vi behöver hus och bostäder att bo i, behöver vi tillgång till mark för att producera mat och rekreera oss på, och tillgång till rent vatten och ren luft för att må bra. Grön infrastruktur handlar om att stärka och planera för de gröna sambanden i miljön så att alla behov - ekologiska, ekonomiska och sociala - tillgodoses. Bildspel: Vy över Gärdet/Christina Fagergren. Illustration/Kjell Ström, foto landskap samt strandgräns/Länsstyrelsen Stockholm. 

Grön infrastruktur bryr sig inte om administrativa gränser

Grön infrastruktur bygger på att naturen och naturliga processer skyddas, bibehålls och återskapas där det behövs för att vi ska kunna ta tillvara och använda oss av den nytta som naturen ger i samhället.

Det kan handla om att använda naturen för att säkra tillgången till ren luft, rent vatten, att säkra möjligheter till odling genom att bevara förutsättningar för biologisk mångfald.

Genom att medvetet använda kunskap om grön infrastruktur i fysisk planering och i lokal och regional utveckling kan vi bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Det kräver samarbete över kommun- och regiongränser kring gröna och blåa samband.

Länsstyrelserna tar fram handlingsplaner för grön infrastruktur

Länsstyrelserna fick 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram regionala handlingsplaner för arbete med grön infrastruktur. Arbetet samordnas av Naturvårdsverket. 

Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget senast den 1 oktober 2018.

Handlingsplanen i Stockholms län ska visa på mål och önskvärda åtgärdsområden utifrån länets specifika förutsättningar. Kommuner och andra berörda myndigheter och organisationer bidrar med kunskap i arbetet och kommer att vara viktiga för framtagande och genomförande av kommande insatser och åtgärder.

Syftet med en regional handlingsplan är att bidra till att: 

  •  en funktionell grön infrastruktur finns och bibehålls i landskapen oavsett administrativa gränser 
  • ett nationellt underlag som går att tillämpa på olika geografiska nivåer tas fram 
  • det regionala arbetet underlättas genom gemensamma underlag, riktlinjer för arbetssätt, metoder med mera 
  • underlätta samverkan mellan aktörer och med det pågående arbetet.

 

 

 Grön infrastruktur - en snabblektion

Ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter, djur och människor.

Grön infrastruktur handlar om att

  • se helheten i landskapet
  • synliggöra och ta tillvara landskapets värden
  • binda samman områden och värdefulla landskapselement till fungerande livsmiljöer
  • prioritera rätt och planera effektivare 
  • nå beslutade miljö- och friluftsmål samt internationella åtaganden.

Med grön infrastruktur-glasögon på är det lättare att planera hållbart, långsiktigt och tillfredsställande.

För att lyckas krävs samarbete över administrativa gränser och kommungränser.

Läs mer om Grön infrastruktur på Naturvårdsverkets webbplats.

​Mer om grön infrastruktur: