Grön infrastruktur: Projektplats för arbetet med en regional handlingsplan

Här lägger vi ut information allt eftersom från arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur för Stockholms län.

Uppdraget ska redovisas till regeringen den 1 oktober 2018.

Under våren 2018 skickas ett förslag till handlingsplan på remiss. Remisstiden är 15 februari–15 maj. Remisstexterna nås via länken nedan:

Förslag till grön infrastruktur - Handlingsplan för Stockholms län

Du som vill lämna synpunkter kan hitta mer information i remissmissiviet via länken nedan:

Missiv

Parallellt med remissutskicket kommer Länsstyrelsen att fortsätta arbetet med sammanställning av kunskapsunderlag och fördjupade beskrivningar av åtgärdsförslag. Länsstyrelsen kommer också att hålla dialogmöten med vissa intressenter, bland annat skogssektorn och kommuner.

Hösten 2017 anordnades ett dialogmöte med miljö- och fysiska planerare, miljöstrateger, naturvårdshandläggare med flera. 

Hämta presentationen från mötet här

 

Att se den gröna infrastrukturen i ett bebyggt landskap. Exempel: Lövskog.

Tips om goda exempel från arbete med grön infrastruktur i din kommun eller organisation mottages gärna!