Grön infrastruktur: Projektplats för arbetet med en regional handlingsplan

Här lägger vi ut information allt eftersom från arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur för Stockholms län.

Uppdraget ska redovisas till regeringen den 1 oktober 2018.

Just nu pågår arbetet med att samla in och ta fram olika sorters underlag inför sammanställningen av en remiss till handlingsplan.

I arbetet med att ta fram ett förslag till regional handlingsplan samarbetar Länsstyrelsen med ett flertal olika aktörer, bland annat skogssektorn och kommunernas miljö- och samhällsbyggnadskontor.

September 2017 - riktade dialogmöten

Inför att handlingsplanen går på remiss vill vi ge olika aktörer möjlighet att vara med och påverka innehållet.

Under september 2017 planerar vi genomföra olika riktade dialogmöten. Ett datum är hittills spikat, håll utkik efter övriga. Inbjudningar kommer under eller efter sommaren.

 • 18 september, dialogmöte med skogssektorn. Arrangeras tillsammans med Skogsstyrelsen.
 • 25 september, dialogmöte med miljö- och fysiska planerare, miljöstrateger, naturvårdshandläggare med flera.
 • 29, september, dialogmöte med naturmiljökonsulter.

 

Plattformar för dialog

Länsstyrelsen målsättning är att planen ska bli ett användbart verktyg och förankras brett. Vi  arbetar därför i ett flertal nätverk under framtagandet av planen, till exempel i:

 • Regionala miljö- och samhällsbyggnadsrådet
 • Regionala miljömålsnätverket
 • Regionalt nätverk för Klimat- och energistrateger
 • Grön bostad - samverkansprojekt mellan KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Innovation och Länsstyrelsen Stockholm
 • Regionalt nätverk för kommunala översiktsplanerare
 • Regionalt nätverk för kommunekologer
 • RUFS 2050
 • Samrådsgrupp för naturvård

 

Att se den gröna infrastrukturen i ett bebyggt landskap. Exempel: Lövskog.

Tips om goda exempel från arbete med grön infrastruktur i din kommun eller organisation mottages gärna!