Fastighetsbildning

Fastighetsbildningar och andra fastighetsförrättningar sker oftast hos Lantmäteriet. Om en fastighetsbildning berör allmänna intressen som till exempel ett skyddat område ska lantmätaren samråda med Länsstyrelsen, som också kan överklaga en fastighetsbildning hos Mark- och miljödomstolen. Fastighetsbildning i strandnära lägen får inte ske så att syftet med strandskyddet motverkas.
En milsten vid en landsväg

I en lantmäteriförrättning kan fastigheter nybildas, ombildas eller samverka kring gemensamma behov. Nybildning sker genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning och ombildning genom fastighetsreglering. För samverkan bildas gemensamhetsanläggning. Fastighetsägare och andra rättighetshavare som är berörda av en förrättning kallas sakägare.

Avstyckning

Avstyckning innebär att ett område skiljs av från en fastighet (stamfastigheten) för att bilda en ny fastighet som ska ges sådan storlek och utformning att den blir lämplig för sitt ändamål, till exempel bostadsändamål. Det är också viktigt att lotten kan få utfartsväg och att vatten- och avloppsfrågan kan lösas. Till höger kan du ladda ner Länsstyrelsens PM om fastighetsbildning inom område som omfattas av strandskydd.

Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är gemensam för flera fastigheter och består av nyttigheter nödvändiga för fastigheterna på lång sikt. Anläggningen kan tillgodose behov av till exempel utfartsväg och VA-anläggning.

Ledningsrätt 

Ledningsrätt är en rätt för ledningshavare att utnyttja annans mark för ledningsändamål. I ett beslut anges vad ledningshavare och markägare har för rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. För sjöledning behövs ofta dispens från strandskyddsbestämmelser (7 kap 16 § miljöbalken) och ibland även tillstånd för vattenverksamhet (11 kap miljöbalken).

En gammal ek i en sommaräng med vatten vid horisonten

Fastighetsbildningsärenden

Lantmäterimyndigheten i Stockholms län hanterar fastighetsbildningsärenden. Några kommuner har kommunalt lantmäteri. Det gäller för närvarande Huddinge, Nacka, Stockholms, Södertälje och Täby kommuner.

Under förrättningens gång tar lantmäterimyndigheten kontakter (samråd) med bland annat Länsstyrelsen, särskilt när det gäller förrättningar utanför detaljplanelagt område. Samrådet görs för att få myndighetens syn på till exempel strandskydd, värdefull natur, fornlämningar, lantbruk och fiske när sådana intressen berörs. Detta samråd sker oftast genom Avdelningen för planfrågor på Länsstyrelsen, som samordnar synpunkter från övriga avdelningar och enheter inom Länsstyrelsen. I vilka ärenden som samråd ska ske framgår av Länsstyrelsens principöverenskommelse som du kan ladda ner till höger.

Om en lantmäteriförrättning går emot sådana allmänna eller statliga intressen som Länsstyrelsen har att bevaka får Länsstyrelsen överklaga förrättningen till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.