Fastighetsbildningsärenden och andra lantmäteriförrättningar

Lantmäterimyndigheten i Stockholms län hanterar fastighetsbildningsärenden. Några kommuner har kommunalt lantmäteri. Det gäller för närvarande Haninge, Huddinge, Nacka, Stockholms, Södertälje och Täby kommuner.
En milsten vid en landsväg

Under förrättningens gång tar lantmäterimyndigheten kontakter (samråd) med bland annat Länsstyrelsen. Samrådet görs för att få myndighetens syn på till exempel skyddade områden, värdefull natur, fornlämningar, lantbruk och fiske när sådana intressen berörs. Detta samråd sker oftast genom enhetenför planfrågor på Länsstyrelsen, som samordnar synpunkter från övriga avdelningar och enheter inom Länsstyrelsen..

Om en lantmäteriförrättning går emot sådana allmänna eller statliga intressen som Länsstyrelsen har att bevaka får Länsstyrelsen överklaga förrättningen till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

En gammal ek i en sommaräng med vatten vid horisonten