Riskhänsyn inom samhällsplaneringen

Potentiella risker är en av många viktiga aspekter som måste vägas in i samhällsplaneringen.  Länsstyrelsen bidrar till att riskhänsyn tas vid bland annat fysisk planering och tillståndsärenden.

Riskhänsyn inom fysisk planering

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet. Riskhänsyn i fysisk planering innebär att de risker som människor, egendom och miljö exponeras för ska vara acceptabla. I vissa fall krävs det att åtgärder införs för att reducera riskerna. Dessa kan exempelvis utgöras av särskilda krav på markanvändning, skyddsavstånd eller byggnadstekniska åtgärder.

Länsstyrelserna har tillsynsansvaret över den kommunala planeringen och kan överpröva en plan om den innebär att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser.

Riktlinjer för riskanalyser

Riskanalyser är ofta en viktig del av beslutsunderlaget i frågor som rör riskhänsyn. Länsstyrelsen har tagit fram särskilda riktlinjer avseende kvalitén på riskanalyser som rör fysisk planering, miljöbalksärenden, s.k. Sevesoanläggningar, samt den typ av anläggningar som beskrivs i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap. 4 §. Länsstyrelsens grundläggande generella krav på vad en riskanalys bör innehålla för att beslutsunderlaget ska vara tillfredsställande, underlättar arbetet för beställare, utförare och granskare av riskanalyser.

Plangranskning

På Länsstyrelsen finns det en tvärsektoriell grupp plangranskare från avdelningen för samhällsskydd och beredskap, avdelningen för planfrågor och enheten för miljöskydd. Tanken med gruppen är att effektivisera och samordna granskningen av planer från risksynpunkt och tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Under ett år granskas
ca 300 detaljplaner, tiotalet översiktsplaner och fördjupade översiktplaner, miljöbalksärenden och väg- och järnvägsplaner.

Överdäckning

En överdäckning av en trafikled kan vara ett bra sätt att bland annat överbrygga barriäreffekter, begränsa buller och möjliggöra en högre exploatering. Samtidigt kan risker med farligt gods-transporter medföra att bebyggelse ovanpå en överdäckning, kan vara olämplig i enlighet med Länsstyrelsens tolkning av plan och bygglagen (11 kap, 10, 11 §§). Det är främst konsekvensen av en farligt godsolycka med explosiva ämnen eller gaser som kan begränsa möjligheten till en exploatering ovanpå en överdäckning. När det gäller andra farligt gods-klasser som till exempel brandfarliga vätskor, kan överdäckningen dock utformas till att utgöra en skyddande barriär. I regel bör dock bebyggelse inte lokaliseras på del av överdäckning som ligger direkt ovanför vägbana eller spår. Länsstyrelsen har i dag inga skriftliga riktlinjer eller råd, när det gäller planering av överdäckningar och bebyggelse, så tills vidare hänvisas till Länsstyrelsens rapporter och riktlinjer om riskhantering i detaljplanering som bland annat behandlar transporter av farligt gods.

GIS-stöd

Länsstyrelsens riskbedömning är en viktig del i granskningen av kommunala planer. Arbetet med att utveckla GIS-stödet (Geografiska informationssystem) i detta arbete fortsätter.

>> Här finns kartor

Rapporter

Länkar till Länsstyrelsens rapporter hittar du på sidan Risker i länet.