Brottö skärgårdsjordbruk

Brottö skärgårdsjordbruk är länets första kulturreservat. Marker, byggnader och ett traditionellt jordbruk skapar tillsammans en värdefull kulturhistorisk helhetsmiljö.
Gammelstugan på Brottö.

Brottö skärgårdsjordbruk är Stockholms läns första kultur­reservat. Det bildades 2004. Det småskaliga skärgårdsjord­bruket är karaktäristiskt för hur folk förr livnärt sig i östra Mellansverige. I landskapet kan man tydligt se hur strand­förskjutningen, förekomsten av vissa jordar och närheten till goda fiskevatten och naturhamnar styrt markutnyttjan­det och lokaliseringen av bebyggelse. Både jordbruket och byggnader är representativa och pedagogiska exempel på ett vardagslandskap som varit vanligt i hela länet och som idag är hotat.

Brottö idag

Idag finns fem åretrunthushåll på Brottö, endast två av dessa bedriver jordbruk och fiske i mindre skala. Tack vare att det finns ett starkt intresse för att driva jordbruket vidare och hålla betesdjur på ön finns goda förutsättningar för att det levande skärgårdsjordbruket ska bestå. Idag bedrivs en skötsel som respekterar hur marken hävdats i histo­risk tid. Genom djurhållning och utvalda redskap bevaras spår från olika tiders brukande. Stora delar av kulturreservatet betas idag av 15-20 kor av rasen skotsk höglandsboskap. Rasen har egenskaper som påminner om äldre lantraser.  

Mål och visioner

Kulturreservatet har bildats för att det mångfasetterade och småskaliga jordbruket ska leva vidare genom aktivt bru­kande. Kulturreservatet på Brottö ska fungera som en levande kunskapskälla och underlätta förmedling av kunskap om småskaligt jordbruk till oss och kommande generationer. Målet är också att Brottö kulturreservat ska inspirera andra, liknande områden.

 Praktisk information

Kulturreservatet Brottö skärgårdsjordbruk ligger i Stockholms mellanskärgård, drygt två mil från Vaxholm. Kulturre­servatet omfattar ungefär 138 hektar.

Till Brottö tar man sig enklast med Waxholmsbolagets ordinarie turer. Se aktuell tidtabell för Mellanskärgården.