En digital agenda för Stockholms län

KSL Kommunförbundet Stockholms Län, Länsstyrelsen och Stockholms läns landsting har enats kring en gemensam regional digital agenda. Målet är att Sverige - och Stockholmsregionen – ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens alla möjligheter. 

Den snabba digitala utvecklingen och de unika förutsättningar som finns i Stockholmsregionen ger länet ett utomordentligt bra utgångsläge. Men för att regionens starka position ska upprätthållas krävs kraftfulla och fokuserade insatser.

Den regionala digitala agendan är både en strategisk vägledning och ett övergripande måldokument. Den visar på ett antal strategiskt viktiga utmaningar att arbeta med, områden där gemensamma insatser kan göra avgörande skillnad för att regionen ska nå nivåhöjande effekter. 

Målbild år 2020+

Målbilden 2020+ för digital regional agenda 

Agendan avser perioden 2015–2020 och de närmast därpå följande åren. KSL Kommunförbundet Stockholms Län kommer att samordna det fortsatta arbetet med ett genomförande. Länsstyrelsen kommer att ta ett särskilt ansvar för frågor kopplat till den digitala infrastrukturen. Nästa steg blir att utforma strategier, mål och handlingsplaner och att påbörja gemensamma utvecklingsinsatser.