Bredband

Regeringens vision är ett helt uppkopplat Sverige. Visionen togs fram i samband med att man formulerade en ny nationell bredbandsstrategi i december 2016. För att visionen ska bli verklighet krävs insatser från både privata och offentliga aktörer. Utgångspunkten är en fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser.

Stockholmsregionen siktar mot att utveckla en digital infrastruktur efter år 2020, där ett önskat läge kännetecknas av följande:

  • Stockholmsregionen är den självklara platsen för innovativa företag att utveckla och pröva digitala tjänster och produkter i. 
  • Samtliga invånare, företagare och offentlig sektor har tillgång till fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga överföringshastigheter. 
  • Vi har en öppen, robust och interoperabel digital infrastruktur i den tekniska frontlinjen. 
  • Stockholmsregionens landsbygdsområden har under de senaste åren gjorts mer attraktiva och konkurrenskraftiga genom förbättrade anslutningsmöjligheter som möjliggör distansarbete, företagande och utbildning.

För mer information, se En Regional Digital Agenda för Stockholms län (länk till höger).

Länsstyrelsens arbete

Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar för att samordna och främja utvecklingen av IT-infrastruktur i hela länet. För mer information om regeringsuppdraget, gå till det nationella sekretariatet för regionala bredbandskoordinatorer (länk till höger).

Länsstyrelsen beslutar om stöd inom landsbygdsprogrammet för att skapa eller underlätta tillgång till bredband, uppgradera befintligt bredband, eller bygga ut passivt bredband där marknaden inte bygger ut. Läs mer om bredbandsstödet via länken i rutan till höger.

Nationella mål

Regeringens bredbandsstrategi höjer den nationella målbilden till att redan år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund. I den tidigare strategin från 2009 var målbilden 90 procent.

På längre sikt bedömer regeringen att det behövs mål på två områden; tillgång till snabbt bredband i hela Sverige och till stabila mobila tjänster av god kvalitet – där ledordet är ”användning utan upplevd begränsning”. Hela Sverige omfattar områden där människor och saker normalt befinner sig.

Målen innebär att senast år 2025 bör 98 procent ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s. Målen innebär också att senast år 2023 bör alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig.