Master

Många nya master krävs för mobiltelefoni.

För att uppföra en mast krävs flera myndighetskontakter. Master är bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen och bygglov måste sökas hos kommunen. Försvaret och luftfartsverket granskar masterna bland annat med avseende på flyghinder och telekonflikt. Även miljöbalkens bestämmelser är tillämpliga vid uppförande av master.

Länsstyrelsens roller

Länsstyrelsen har flera roller i samband med uppförande av master. Länsstyrelsen beslutar i överklagade bygglovsärenden. Länsstyrelsen har även en vägledande roll i plan- och bygglagsfrågor gentemot kommunerna. Den som vill uppföra en mast bör i de allra flesta fall anmäla detta för samråd enligt miljöbalken till Länsstyrelsen. Samrådet avslutas vanligtvis med att Länsstyrelsen yttrar sig över mastens påverkan på naturmiljön.

Länsstyrelsen är beslutande i vissa frågor som rör tillstånd och dispens enligt miljöbalken, om inte beslutanderätten överlåtits till kommunen. Länsstyrelsen ansvarar för prövning av strandskyddsfrågor inom nationalparker, natur- och kulturreservat som inrättats av Länsstyrelsen, naturminnen, biotopskyddsområden samt områden som omfattas av landskapsbildsskydd. I övriga delar av länet ansvarar respektive kommun för prövning av strandskydd. Även ansvaret för länets fornminnesregister och prövning av ärenden enligt kulturminneslagen är en del av Länsstyrelsens myndighetsroll. Den som avser att uppföra en ny mast bör i god tid ta reda på om någon fast fornlämning berörs. För master som anmäls för samråd enligt miljöbalken till Länsstyrelsen, kontrolleras rutinmässigt om någon känd fast fornlämning berörs.

Miljöbalkens bestämmelser

Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Miljöbalken är tillämplig på alla verksamheter eller åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet.

I miljöbalkens andra kapitel finns ett antal allmänna hänsynsregler som innebär bindande krav för den som driver verksamhet eller vidtar åtgärder att skaffa sig kunskaper om ingreppens miljöeffekter samt genom principen att den som vidtar en åtgärd som riskerar att påverka miljön är skyldig att begränsa olägenheterna så långt som möjligt.

Master är inte tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Däremot innebär en mast oftast en väsentlig ändring av naturmiljön. Verksamheter som innebär en väsentlig ändring av naturmiljön ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Det är den som vill uppföra masten som ska ta ställning till om masten i det enskilda fallet innebär en väsentlig ändring av naturmiljön.

Miljöbalkens mål och de allmänna hänsynsreglerna ska tillämpas vid samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Beträffande master är den så kallade lokaliseringsprincipen i 2 kap. 4 § av central betydelse. Den som anmäler en mast för samråd ska i varje enskilt fall visa hur de allmänna hänsynsreglerna, särskilt lokaliseringsprincipen, beaktats.

Anmälan om samråd

En anmälan om samråd skall vara skriftlig och åtföljas av en karta samt innehålla en beskrivning av den planerade verksamheten. Anmälan kan göras via Länsstyrelsens e-tjänster, se länk till höger. För en mer detaljerad beskrivning av vad en anmälan om samråd för master ska innehålla hänvisas till Länsstyrelsens informationsblad Anmälan för samråd om master som finns att ladda ner till höger i sidan under rubriken "Mer information". Länsstyrelsen har möjlighet att begära en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken för en anmälan om samråd, om det behövs för att belysa mastens påverkan på naturmiljön.

Normalt avslutas samrådet med att Länsstyrelsen yttrar sig i ärendet. Länsstyrelsen kan även förelägga operatören att vidta åtgärder till skydd för naturmiljön, till exempel ett föreläggande om att masten uppförs utan staglinor till skydd för fågellivet, vilket kan bli aktuellt i områden med rik eller känslig fågelfauna. Om ett föreläggande inte är tillräckligt för att motverka skada på naturmiljön och om det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, kan Länsstyrelsen förbjuda uppförandet av masten.

Master och områdesskydd enligt miljöbalken

Vissa områden är skyddade direkt i miljöbalkens 7 kap. eller genom beslut enligt 7 kap. miljöbalken. Andra områden skyddas genom annan lagstiftning, till exempel kulturminneslagen. För att uppföra en mast inom ett sådant område krävs vanligen tillstånd eller dispens från de bestämmelser som gäller till skydd för området. Inom naturreservat är det till exempel normalt förbjudet att uppföra master utan tillstånd. Vanligtvis innebär områdesskyddet att ett ställningstagande redan är gjort beträffande lämplig markanvändning, där exploatering av marken inte är förenligt med skyddets syften. För information om vilka bestämmelser som gäller inom ett område med bestämmelser om områdesskydd bör Länsstyrelsens naturvårdsenhet kontaktas.

Länsstyrelsens handläggning av samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska ställas till Länsstyrelsen, se "Anmälan om samråd" ovan. Från det att anmälan är komplett, ska Länsstyrelsen avgöra ärendet inom sex veckor. I de allra flesta fall klaras denna tidsgräns. Vissa ärenden kan bli föremål för diskussion under samrådet, främst angående mastens lokalisering. I dessa fall kan anmälan behöva kompletteras med nya kartor och dylikt, varför handläggningstiden i det enskilda ärendet i vissa fall kan bli längre.

Länsstyrelsen sänder rutinmässigt kopia av samrådsyttrandena för kännedom till licensinnehavarna och andra kända intressenter i branschen. Avsikten är att underlätta för alla på marknaden att samnyttja master.