Bidrag

Vård och förvaltning av vår kulturmiljö kan ibland vara både tidskrävande och kostsamma. När kostnaderna för insatserna blir dyrare än normalt kan bidrag sökas från staten.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Som ägare eller förvaltare till en kulturhistoriskt värdefull fastighet eller miljö har du i vissa fall möjlighet att få bidrag av Länsstyrelsen. Bidragen syftar till att stödja vård och tillgängliggörande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och landskap.

Vi bedömer inkomna ansökningar utifrån kulturmiljöns värde, vilka insatser som planeras och hur miljön förvaltas långsiktigt. Vidare prioriteras lagskyddad bebyggelse, åtgärder inom kulturreservat och åtgärder inom områden som är av riksintresse för kulturmiljövården eller satsningar som är initierade av länsstyrelsen. Vi lägger även stor vikt vid att kulturmiljön är eller avses bli tillgänglig för allmänheten. Länsstyrelsen avgör i varje enskilt fall hur stort bidrag som kan beviljas. De medel som länsstyrelsen förfogar över är starkt begränsade och alla som söker kan tyvärr inte få del av bidragen.

Bidrag kan sökas för: 

 • Vård av värdefulla kulturmiljöer, exempelvis byggnadsvårdsinsatser eller vård av parker, trädgårdar och kulturlandskap. 
 • Kunskapsunderlag som är nödvändiga för att vårdinsatser ska kunna genomföras, såsom antikvariska eller tekniska förundersökningar av olika slag. 
 • Kostnader för antikvarisk medverkan under projektet. 
 • Vård- och underhållsplaner avseende kulturhistoriska värden i en byggnad eller miljö. 
 • Insatser som syftar till att tillgängliggöra eller informera om värdefulla kulturmiljöer.

Bidrag för vårdinsatser kan bara ges för antikvariskt motiverade kostnader. Det är sådana fördyringar som uppstår med det antikvariska kravet att använda traditionella metoder och material jämfört med att utföra arbetet på enklast möjliga sätt. Länsstyrelsen har normalt synpunkter på material eller metodval och kan i beslutet ställa villkor på utförandet och antikvarisk dokumentation eller motsvarande.

 

Var ute i god tid! Ansökan om bidrag skall alltid vara oss till handa före arbetets början. För att underlätta handläggningen måste ansökan inkomma till oss senast 31 oktober året innan arbetet är tänkt att utföras.

 

Vilka kan söka?

Bidrag kan beviljas till enskilda personer, kommuner, bolag, stiftelser och samfund med flera. 

Byggnader som ägs av staten eller objekt som kan erhålla kyrkoantikvarisk ersättning kan inte få detta bidrag.

Antikvarisk medverkan

Om du beviljats bidrag finns det oftast villkor om antikvarisk medverkan eller att arbetena ska samrådas med Länsstyrelsen innan de sätts igång. Syftet med antikvarisk medverkan är att en antikvarisk expert ska vara ett stöd under projektet. Det innebär också att experten ska följa arbetet så att detta utförs i enlighet med beslutet samt att vid behov tillkalla Länsstyrelsen. Den antikvariske experten ska även dokumentera åtgärderna.

En komplett ansökan innehåller följande:

När din ansökan är komplett förkortar det handläggningen av din bidragsansökan. En ansökan som inte är komplett trots att vi har begärt in kompletteringar kommer att avslutas utan åtgärd. 

 • En fullständigt ifylld ansökningsblankett, med bilagor så som planer, karta, nytagna foton etc. som kan ge en förtydligad bild av objektet. 
 • Fullmakt från lagfaren fastighetsägare om sökanden inte äger fastigheten. 
 • Vid byggnadsvårdsärenden där det sökta beloppet överstiger 50 000 kronor krävs en arbetsbeskrivning och bedömning av kulturhistoriskt värde (avseende objekt och åtgärd) från en antikvarie. Det är lämpligt att man som beställare börjar med detta underlag innan man begär in offerter eller kostnadsberäkningar. Arbetsbeskrivning för föreslagna åtgärder upprättade av antikvarisk expert - där beskrivs vad som behöver åtgärdas, hur arbetet ska genomföras och med vilket material. 
 • Vid ärenden där det sökta beloppet överstiger 50 000 kronor krävs minst två offerter eller anbud från olika utförare. Offerterna eller kostnadsberäkningen ska bygga på åtgärder redovisade i arbetsbeskrivningen. Det är vanligt att beslut om bidrag villkoras med att projektet ska följas av en medverkande antikvarie, därför behövs också en offert från en sådan. Medverkande antikvarie
 • Vid ändring av ett byggnadsminne (byggnad skyddad enligt 3 kap Kulturmiljölagen) krävs även tillstånd från Länsstyrelsen. Bifoga uppgift om diarienummer och datum på ditt tillstånd om du redan fått det, eller bifoga ansökan om tillstånd till din bidragsansökan. Tillståndsansökan

Så här går det till: 

 1. Du använder den avsedda blanketten och är noga med att få med alla handlingar som ska bifogas ansökan. Ansökan ska vara Länsstyrelsen till handa senast den 31 oktober året innan arbetet är tänkt att utföras.
 2. Din ansökan registreras på Länsstyrelsen
 3. Om din ansökan inte är komplett skickas en begäran om komplettering till dig. 
 4. Du skickar in din eventuella komplettering. 
 5. Beslut om bidrag eller avslag fattas normalt från februari till april.
 6. Om du beviljats bidrag finns det oftast villkor om antikvarisk medverkan. Eftersom du är beställare av arbetet kallar du till ett startmöte med den antikvariske expert du valt och entreprenören.
 7. När arbetena är avslutade kallar du Länsstyrelsen till slutbesiktning. Den antikvariske experten skickar sin rapport till dig och till länsstyrelsen. 
 8. När du har betalat alla fakturor på arbetena så skickar in kopior av dem tillsammans med  rekvisitionsblanketten till Länsstyrelsen. 
 9. Det beviljade bidraget betalas ut till ditt konto.

Viktigt att tänka på:

Det juridiska ansvarsförhållandet när en entreprenör utför ett arbete som finansieras med bidragsmedel regleras mellan dig som är beställare och entreprenören. Länsstyrelsen är aldrig beställare.

Material och metoder

Åtgärder finansierade med bidragsmedel ska så långt det är möjligt utföras med material och metoder som är lämpliga med hänsyn till bidragsobjektets kulturhistoriska värden. Med lämpliga avses beprövade material och metoder som fungerar väl tillsammans med aktuell byggnadsdel. Om det inte är möjligt att utföra arbetet på det sättet ska det vara väl motiverat i bidragsansökan.

Erfaren entreprenör

En entreprenör som utför arbete finansierat med bidragsmedel ska ha dokumenterad och vitsordad erfarenhet av att arbeta med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Om möjligt ska referensobjekt anges i bidragsansökan.   

Bidrag till kommuner

Kulturmiljöprogrammet ger stöd vid beslut om bygglov och vägleder vid utveckling av miljöer i kommunen. Programmet ska ge kunskap om byggd miljö och kulturvärden i kommunen och vara tillgängligt för medborgare.

Det är angeläget att det finns aktuella och uppdaterade underlag som är användbara planläggning, lovprövning och annan ärendehantering. Att sitta med ett inaktuellt kulturmiljöprogram där kulturhistoriskt värdefulla miljöer är dåligt beskrivna eller helt saknas leder till omtag och otydligheter. En del kommuners kulturmiljöprogram är på väg att bli inaktuella och därmed mindre användbara. Just av den orsaken har Länsstyrelsen öronmärkt bidragsmedel för kommuner i Stockholms län som vill uppdatera sina kulturmiljöprogram.

Länsstyrelsen kan bevilja maximalt 200 tkr till färdigställande av kulturmiljöprogram. Bidraget förutsätter att kulturmiljöprogrammet täcker hela kommunen och att kommunen står för en medfinansiering om minst 50 procent av kostnaden. Bidrag kan också beviljas för revidering av befintliga program eller digitala versioner. Bidraget söks före det att projektet startar. En projektplan samt budget ska bifogas ansökan. Bidraget betalas sedan ut när projektet är avslutat.

Kontakta gärna Länsstyrelsen innan ansökan.