Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Sedan den 1 januari 2014 finns en reviderad lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 

Enligt lagen ska kommunerna anta riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång per mandatperiod. Riktlinjerna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Riktlinjerna ska redovisas i ett separat dokument som beslutas av kommunfullmäktige. De kan alltså inte beslutas som en del av översiktsplanen. Det beror på att riktlinjerna nu uttryckligen ska vara vägledande när kommunen i översiktsplaneringen tillämpar och bedömer det allmänna intresset i 2 kap 3 § 5 PBL, det vill säga bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Riktlinjerna ska innehålla:

  • kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
  • kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
  • hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen

Länsstyrelsen ger råd, information och underlag

Länsstyrelsen ska ge kommunerna råd, information och underlag för deras planering och verka för att kommunerna antar riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Länsstyrelsen ska också ges tillfälle att yttra sig över kommunens arbete med bostadsförsörjningen. Detta gör vi gärna i form av tidiga samråd. Hör av er om ni har frågor till Henrik Weston, vid enheten för samhällsplanering.

Vi ger ut en årlig rapport om läget på bostadsmarknaden i länet där vi genom statistik och intervjuer med kommuner, byggföretag och andra aktörer analyserar hur bostadsmarknaden ser ut och utvecklas. Andra exempel på regionala underlag är Länsstyrelsens kartläggning genom Boverkets årliga Bostadsmarknadsenkät.

För att underlätta arbetet med att ta fram riktlinjer för länets kommuner, byta erfarenheter och diskutera aktuella bostadsfrågor bjuder Länsstyrelsen tillsammans med Landstinget (TRF) och kommunerna i Stockholms län (KSL) till seminarier om boendeplanering.