Bostadsmarknaden

Länsstyrelsen följer och analyserar vad som händer på bostadsmarknaden i länet.

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har länsstyrelsen i uppdrag att bland annat ge kommunerna i länet råd, information och underlag för deras arbete med bostadsförsörjningen.
 

Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2017

Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2017

​Rapporten visar förhållanden och förutsättningar på bostadsmarknaden i Stockholms län. Rapporten vänder sig till aktörer, såsom kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens utveckling i ett regionalt perspektiv. Samtidigt är rapporten en årlig redovisning till Boverket och regeringen.

Ladda ner rapporten

​Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2016

Rapporten visar förhållanden och förutsättningar på bostadsmarknaden i Stockholms län. Rapporten vänder sig till aktörer, såsom kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens utveckling i ett regionalt perspektiv. Samtidigt är rapporten en årlig redovisning till Boverket och regeringen.

Ladda ner rapporten

 

Uppföljning av bostadsbyggandet

Det regionala behovet av tillkommande bostäder bedöms vara mellan 9 000 till 16 000 bostäder årligen fram till år 2030. Det regionala behovet arbetade Landstinget fram i december 2012. Länsstyrelsen har i uppdrag att årligen följa utvecklingen av bostadstillskottet i länets kommuner.

Ladda ner rapporten

Bostadsmarknadsenkäten 2017

Varje år får landets alla kommuner ge sin syn på bostadsmarknadsläget i Boverkets Bostadsmarknadsenkät. Syftet med enkäten är att få en överblick av situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling. Denna rapport är en sammanställning av svaren som lämnats av de 26 kommunerna i Stockholms län.

Ladda ner Bostadsmarknadsenkäten 2017

          
 

Kommunernas planeringsmässiga förutsättningar för bostadsbyggande

Rapporten beskriver kommunernas planeringsberedskap, det vill säga hur de arbetar för att skapa förutsättningar för att bostäder ska kunna byggas. Kartläggningen visar bland annat att det hösten 2013 fanns över 47 000 möjliga bostäder i lagakraftvunna detaljplaner i länets kommuner. I en bilaga finns en sammanställning över läget i respektive kommun.

Ladda ner rapporten 

 

Outnyttjade detaljplaner för bostäder

Länsstyrelsen har inventerat icke ianspråktagen detaljplanelagd mark för bostadsändamål. I rapporten redovisas en studie av varför  byggandet i en del projekt där detaljplanerna är färdiga inte startar.

Ladda ner rapporten