Praktikprogram för blivande samhällsplanerare

Sedan sex år bedriver Regionala bostadsgruppen genom Länsstyrelsen och Stockholms universitet ett praktikprogram för blivande samhällsplanerare.

Praktiken ska ses som en marknadsföring av samhällsplanering som arbetsfält. Syftet med praktiken är att studenterna ska få ökad förståelse för hur planprocessen ser ut i en kommun, Länsstyrelsens roll och kunskap om hur samhällsbyggnadsprocessen ser ut i ett större sammanhang.

Praktikperiod 2016

Praktikprogrammet genomförs 2016 mellan den 18 januari till 18 mars. Praktikprogrammet omfattar nioveckors praktik i en kommun eller på Länsstyrelsen.

Genom att erbjudas en praktikplats under nio veckor ges studenterna, som går på sista terminen vid Samhällsplanerarlinjen vid Stockholms universitet, en fördjupad inblick i en arbetsplats. För att bredda perspektivet genomförs ett antal studiebesök under perioden.

Praktikperiodens upplägg

Praktik genomförs i en kommun, vid Länsstyrelsen eller Landstingets kontor TMR. En dag varannan vecka samlas studenterna för att under en halv- eller heldag besöka företag och offentliga aktörer, till exempel Trafikverket och HSB.

Praktiken, om 15 hp, ingår som en valbar kurs som studenten får högskolepoäng för.  

Examination sker via universitetet och betygsskalan är U eller G. Under praktikperioden förväntas studenten göra regelbundna dagboksanteckningar i form av en ”loggbok” utifrån daglig närvaro och utförda arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Examinationen sker skriftligt och muntligt genom en summering av dagboksanteckningarna samt reflektioner kring ett antal frågor.

Vad innebär det för kommunen?

Som medverkande kommun får ni en extra medhjälpare som kan göra allt från mindre utredningar till att komma med synpunkter och infallsvinklar utifrån färsk kunskap.  

Ni utser själva en handledare som förser studenten med arbetsuppgifter. Eftersom studenten ska få en bild av samhällsplaneraryrket handlar det om en eller flera uppgifter att arbeta med. Studenten bör få följa med på konferenser och nämnd- och styrelsemöten och andra möten som handledaren eller arbetskollegor går på som bedöms vara intressanta. 

Sist men inte minst: Det är roligt att vara handledare! Många tror att det är betungande och drar sig för att handleda. Första dagarna behöver handledaren lägga ner en del tid på att informera om arbetsplatsen, arbetsuppgifter med mera, men sedan rullar det på.  

Regionala bostadsgruppen genom Länsstyrelsen är ansvarig för praktikprogrammet. Det innebär att samordna praktikprogrammet, finna praktikplatser samt besöksplatser. Stockholms universitet ansvarar för att välja ut studenterna och sköta administrationen kring detta. Som kursansvariga har universitetet även huvudansvaret för studenterna under hela praktikperioden.

Är din kommun intresserad?

Kontakta Henrik Weston, henrik.weston@lansstyrelsen.se eller
telefon 010-223 16 18

 Vill din kommun ta emot en praktikant?

Student. Foto: Jenny Freijing.