Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Tryggheten i att ha en ordnad bostad är en förutsättning för mycket i det dagliga livet; för vila, sömn, matlagning och personlig hygien men också för att sköta studier och arbete och för att ha ett socialt umgänge. Tillgång till bostad är en mänsklig rättighet.

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fastställer att varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen med målet att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.

Kommunens uppdrag handlar om insatser för att skapa balans mellan behov och efterfrågan och att grupper inte utestängs från bostadsmarknaden. Kommunerna behöver också utforma mer riktade insatser och olika former av individuellt stöd för att motverka hemlöshet och vräkningar.

Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelsernas uppdrag genomförs som en del av det stöd som länsstyrelserna erbjuder kommunerna i planeringen av bostadsförsörjningen.

Förutom att analysera hur kommunerna beaktar arbetet med att motverka hemlöshet ger länsstyrelserna också stöd och råd till kommunerna att motverka hemlöshet, i synnerhet bland barnfamiljer som riskerar att drabbas av vräkning.

Länsstyrelserna ger även stöd och råd till kommunerna hur de kan arbeta för att underlätta inträdet på bostadsmarknaden, bland annat genom ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

I rapporten "Hemlöshet – En fråga om bostäder" finns tips om hur kommunerna kan motverka hemlöshet och arbeta vräkningsförebyggande.

Länsstyrelsernas fortsatta arbete handlar om att:

  • underlätta inträde på bostadsmarknaden för resurssvaga kvinnor och män och för personer som i övrigt har svårt att varaktigt etablera sig på bostadsmarknaden
  • motverka hemlöshet
  • förebygga avhysningar

Särskilt fokus ligger på familjer med barn. Länsstyrelserna ska särskilt föra fram behovet av att i ägardirektiv även betona de kommunala bostadsföretagens sociala och allmännyttiga roll.