Planera arbete som berör fornlämning

Den som planerar ett arbetsföretag ska i god tid ta reda på om arbetena berör fasta fornlämningar och om så är fallet, kontakta Länsstyrelsen.
Arkeologisk utgrävning

När söker man tillstånd?

Ju tidigare i planeringen av ett arbete fasta fornlämningar uppmärksammas, desto större är möjligheten att vidta åtgärder för att undvika intressekonflikter. Samråd därför med Länsstyrelsen i god tid!

Allt arbete som innebär ingrepp på fornlämningen eller i fornlämningsområdet kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Det innebär att det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt skada en fast fornlämning. Genom Kulturmiljölagen (1988:950) omfattas fornlämningar av ett generellt skydd. Det innebär att nyupptäckta fornlämningar skyddas automatiskt, utan att något myndighetsbeslut behöver fattas. Om du under pågående markarbeten påträffar en fornlämning, måste du därför omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens prövning

När fornlämningar berörs av exploatering beslutar Länsstyrelsen om vilka arkeologiska insatser som krävs, hur arbetet ska genomföras samt vem som ska utföra det. Vid vissa exploateringar kan Länsstyrelsen även besluta om arkeologisk utredning, för att fastställa om det finns fornlämningar som ännu inte är kända inom ett arbetsområde. Behovet av utredning eller av andra arkeologiska insatser uppmärksammas ofta i samband med planläggning inför exploateringen.

Länsstyrelsen beslutar även om behovet av arkeologiska insatser vid arbetsföretag under vattenytan. Marinarkeologiska undersökningar kan bli aktuella vid exempelvis utläggningar av kablar eller ledningar, utbyggnader av hamnar, vindkraftparker eller muddringar.

Den arkeologiska processen består av tre steg och tar minst sex månader eller mer beroende på om alla de tre stegen i processen blir nödvändiga. En orsak till att den arkeologiska processen kan dra ut på tiden är att det under normala omständigheter inte görs några arkeologiska undersökningar vintertid.

Arkeologiska undersökningar

Uppdragsarkeologi innebär ett trepartssamarbete mellan exploatör, länsstyrelse och uppdragsarkeologiskt företag. Länsstyrelsens uppgift är att medverka till att god uppdragsarkeologi utförs till en rimlig kostnad i förhållande till vetenskapligt resultat.

Exploatören är sökanden och denne är kostnadsansvarig för den arkeologiska undersökningen. Det uppdragsarkeologiska företaget är genomförare.  

Valet av uppdragsarkeologiskt företag sker genom anbudsförfarande eller direktval. Det är Länsstyrelsen som beslutar vilket företag som ska få uppdraget. Anbudsförfarandet tillämpas vid större undersökningar, och kan användas på exploatörens begäran även vid mindre arbetsföretag.  

Den arkeologiska processen steg för steg

 När behövs tillstånd?

 Om en fornlämning berörs av ett arbetsföretag krävs tillstånd för att:

• rubba/flytta

• ändra

• gräva ut

• ta bort

• täcka över

• bebygga eller plantera

Om ett fornminne påträffas under grävning eller annat arbete ska arbetet genast avbrytas och länsstyrelsen kontaktas!