Guide till lagstiftningen

Fornlämningar och fornfynd skyddas enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). Fornlämningar har ett starkt lagskydd som innebär att det är förbjudet att på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning.
Mynt från silverskatt i Sigtuna

Fornlämningar

Fornlämningar är lämningar efter människors liv och verksamhet under forna tider, som på olika sätt syns eller finns i vår omgivning. De kan utgöras av exempelvis gravar, boplatsrester, fornborgar, runstenar, kulturlager i medeltida städer, ruiner eller milstenar. För att klassificeras som fornlämning ska lämningen vara rest efter äldre tiders bruk, samt vara varaktigt övergiven. Som exempel kan nämnas att ett ålderdomligt järnbruk som fortfarande är i drift inte är fornlämning. Den nya kulturmiljölagen har även förtydligat att lämningen måste vara tillkommen före år 1850 för att klassificeras som fornlämning. Länsstyrelsen får dock genom beslut i det enskilda fallet förklara en yngre lämning för fornlämning, om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.

Till en fornlämning hör ett markområde runt lämningen som har samma lagskydd. Detta område kallas fornlämningsområde och syftar till att skydda lämningen mot en alltför närgången exploatering. Skyddszonens storlek varierar efter lämningens betydelse, karaktär och placering. Detta avgörs av länsstyrelsen från fall till fall och skyddszonen finns därför inte markerad på fastighetskartan eller i fornminnesregistret.

Allt arbete som innebär ingrepp på fornlämning eller i fornlämningsområde kräver tillstånd från länsstyrelsen. Det innebär att det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt skada en fornlämning. Genom kulturmiljölagen omfattas fornlämningar av ett generellt skydd. Det innebär att nyupptäckta fornlämningar automatiskt är skyddade, utan att något myndighetsbeslut behöver fattas. Om du under pågående markarbete påträffar en fornlämning, måste du därför omedelbart avbryta arbetet och meddela länsstyrelsen.

Maritima lämningar

Spåren efter människans verksamhet som finns under vattenytan i sjöar, längs kuster och i andra vattendrag är också fornlämningar, förutsatt att de uppfyller de angivna kriterierna. Detta gäller även skeppsvrak. Det innebär att det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd genomföra arbetsföretag som kan medföra att maritima fornlämningar skadas. På samma sätt som på land måste arbetet avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen, om tidigare okända lämningar eller vrak påträffas.

Fornfynd

Fornfynd är lösa föremål som saknar ägare och som kan antas vara äldre än från år 1850. Fornfynd som upphittas vid en fornlämning tillfaller automatiskt staten. Hittas det på en annan plats så tillfaller det upphittaren. Om föremålet helt eller delvis består av guld, silver eller brons, eller om fyndet består av två eller flera föremål som verkar höra ihop (s.k. depåfynd) är upphittaren skyldig att erbjuda staten att lösa in fyndet mot betalning.

Ett gemensamt ansvar

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.

För att vårt kulturarv ska skyddas och förvaltas rätt, ska man enligt kulturmiljölagen anmäla om man funnit en fornlämning eller ett fornfynd. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet förstört en fornlämning, eller inte delgett att man funnit ett fornfynd kan dömas till böter eller fängelse för fornminnesbrott.

Den tidigare lagen om kulturminnen har bytt namn till kulturmiljölagen.

Information om de viktigaste förändringarna finns på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Varje dag upptäcks nya fornlämningar. Det är därför viktigt att man i samband med exploatering ser till att använda aktuella underlag.

I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Fornminnesregistret uppdateras löpande allt eftersom nya fornlämningar anmäls.