Fornlämningar

Fasta fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna.

Fasta fornlämningar är skyddade enligt Kulturminneslagen [Lag (1988:950) om kulturminnen. Förutom kända och synliga fornlämningar finns en stor mängd dolda fornlämningar under markytan.

För att vara riktigt säker på var det finns fornlämningar bör du därför alltid kontakta Länsstyrelsen eller Länsmuseet vid eventuella markingrepp .

I Riksantikvarieämbetets Fornminnesregister (Fornsök) finns uppgifter om kända fornlämningar. Fornminnesregistret uppdateras kontinuerligt. 

 Summary Links