Metallsökare

Det är viktigt att skydda våra fornlämningar mot plundring. Därför är det inom Sveriges gränser inte tillåtet att använda metallsökare utan Länsstyrelsen tillstånd.

Vad säger lagen?

I Sverige är det förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd av Länsstyrelsen. Tillstånd ges enbart för begränsade områden och aldrig i anslutning till fornlämningar. Att till exempel gräva i marken kräver tillstånd från markägaren.

Det finns några undantag från dessa regler.

Tillstånd krävs inte för:

 1. Riksantikvarieämbetet
 2. den som på uppdrag av eller med tillstånd från Länsstyrelsen utför arkeologiska undersökningar av fornlämningar eller platser där fornfynd påträffats
 3. användning i militär verksamhet för att söka efter annat än fornfynd
 4. användning i en myndighets verksamhet för att söka efter annat än fornfynd.  

Hur gör jag för att söka tillstånd?

Det första du ska göra är att fylla i Länsstyrelsens ansökningsblankett för tillstånd att använda metallsökare. Blanketten kommer du åt genom att klicka på länken till höger.

 1. För att ansökan ska betraktas som komplett ska alla uppgifter vara ifyllda och korrekta.
 2. Området för avsökning ska anges. En ansökan får omfatta högst fem sökområden.
 3. Syftet med avsökningen ska anges.
 4. Önskad period för avsökning ska anges. I normalfall ges tillstånd för maximalt ett år.
 5. Till ansökan ska bifogas en karta som tydligt visar det område ansökan avser.  
 6. Kontaktuppgifter till fastighetsägaren.
 7. Samtycke från fastighetsägaren om ändamålet inte omfattas av allemansrätten
 8. Skicka in ansökan.
 9. Betala in ansökningsavgiften (gäller ansökningar som kommit in till Länsstyrelsen 1 januari 2018 eller senare).

Ansökningsavgift

Efter en ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188) ska Länsstyrelsen från och med 1 januari 2018 ta en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Vi påbörjar inte handläggningen innan ansökningsavgiften är betald.

Avgiften är 700 kronor för varje geografiskt avgränsat område som en ansökan gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Betala till Länsstyrelsens bankgironummer: 5052-4644
Ange ditt för- och efternamn samt projektnummer: 7243113

Skicka in din ansökan

Ansökan kan skickas till Länsstyrelsen med vanlig post eller med e-post. Om du väljer att skicka som e-post ska du använda Länsstyrelsens gemensamma e-postadress: stockholm@lansstyrelsen.se.

Din ansökan kommer då att fördelas till rätt handläggare.

Den 1 juli 2016 träder Riksantikvarieämbetets nya föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och metallsökare  i kraft. De är publicerade i Kulturrådets författningssamling.

Kulturrådets författningssamling (ISSN 1347-8548)

Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om fornlämninsförklaring och metallsökare (2016:1)

 (KRFS 2016:1)