Fornvård

Fornvårdsrådgivning till kommunerna i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län administrerar fornvården i länet på ett nytt sätt från 2015.

En upphandling av fornvårdsrådgivning till kommunerna i länet gjordes 2015. Uppdraget gick till Landskapsarkeologerna, kontaktperson är Gerhard Flink, 0707-83 96 75, gerhard@landskapsarkeologerna.se

Bakgrund

Länsstyrelsen får varje år medel från Riksantikvarieämbetet för kulturmiljövård. Dessa resurser används till bland annat byggnadsvård, landskapsvård och fornvård. Många kommuner lägger stora resurser på att vårda och skylta sina fornlämningar och kommunerna förutsätts ta ansvar för fornvården på sin egen mark. För att underlätta detta kommer Länsstyrelsen att avsätta medel för att förenkla för kommunerna att vårda och informera om sina fornlämningsmiljöer.

Syftet är att alla kommuner i länet ska ha möjlighet att få information och rådgivning om praktisk fornvård.  

Uppdraget

Rådgivningen gäller fornlämningsmiljöer som kommunen vårdar eller avser att vårda och omfattar 16 timmar per kommun. Rådgivningen ska beställas hos Landskapsarkeologerna senast den 30 juni 2016. Tid som inte har tagits i anspråk vid den tidpunkten kan användas av andra kommuner, som mest 40 timmar per kommun.

Rådgivningen kan omfatta:

  • Råd om röjning av sly och annan vegetation 
  • Råd inför stängsling och bete 
  • Råd om åtgärder för att förhindra erosion 
  • Råd till kommunen vid förmedlingsinsatser, till exempel utplacering av skyltar, vägvisare, parkeringsplatser
  • Råd om projekt för att öka tillgänglighet för besökare, inklusive funktionsnedsättningar. 

Aktualitetskontroll av befintliga vårdplaner och förslag på åtgärd för att få respektive berörd vårdplan aktuell. Produktion av skyltar (texter, layout och så vidare) ingår inte, inte heller produktion av fornvårdsplaner. Landskapsarkeologerna redovisar tid, kostnad och utförda åtgärder till Länsstyrelsen. Redovisningen ska verifieras av respektive kommun.