Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, remissversion

Omslag regionala vattenförsörjningsplanen, remissversion
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-772-2
Publicerad:
2017
Sidantal:
66
Rapporten utgör ett förslag till en regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län. Syftet med planen är att säkra länets långsiktiga dricksvattenförsörjning. Fram till den 15 mars 2018 kan myndigheter, kommuner, vattenproducenter, intresseorganisationer med flera yttra sig över förslaget.


En majoritet av invånarna i Stockholms län är beroende av Mälaren för sitt dricksvatten. Vattenförsörjningen fungerar för det mesta väl men flera frågor behöver lösas för att alla som bor och verkar i länet säkert ska kunna få dricksvatten, nu och i framtiden.

Utmaningar för länets vattenförsörjning är att säkerställa
– Ökad kapacitet
– Tillgång till nöd- och reservvatten
– Robusthet inför klimatpåverkan
– Skydd mot extraordinära händelser
Kommentar: