Kvävedeposition i Stockholms län 2015

Fakta 2017: 4 omslag
Löpnummer:
Fakta 2017:4
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-726-5
Publicerad:
2017
Sidantal:
20
På uppdrag av Länsstyrelsen har Östra Sveriges luftvårdsförbund modellberäknat deposition av kväve i Stockholms län och jämfört resultatet med uppmätta halter av kväve i mossa.

Provtagningen har genomförts under år 2015 på totalt 52 lokaler i Stockholm län av IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Länsstyrelsen i Stockholms län. Både modellberäkning och mätning innehåller stora osäkerheter och de båda metoderna visade på en låg korrelation i jämförelse.
Kommentar: