Kiselalger i Stockholms län 2017

Löpnummer:
Fakta 2017:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-779-1
Publicerad:
2017
Sidantal:
70
Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har på Länsstyrelsens uppdrag utfört kiselalgsanalyser på 13 vattendragslokaler år 2017.
Undersökningen är ett led i länets arbete med regional miljöövervakning. Syftet är att resultaten ska öka kunskapen om miljötillståndet i länet samt vara underlag för statusklassningen av länets vattenförekomster och för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. De kan också användas för avstämning mot miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning” och ” Ett rikt växt- och djurliv”.
Kommentar:
Finns endast som pdf.