Vattenkvaliteten i Tumbaåns avrinningsområde 1997–2016

Löpnummer:
Fakta 2017:14
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-771-5
Publicerad:
2017
Sidantal:
21
Trots genomförda åtgärder mot tillförsel av näringsämnen är
övergödning fortfarande ett miljöproblem i delar av Tumbaåns
tätortspåverkade avrinningsområde. För fosfor är halterna i sjöar
och vattendrag relativt oförändrade sedan mätningarna inleddes
1997. Halterna av kväve visar en säkerställd minskning i flera av
de vattendrag som ingår i undersökningarna. Detsamma gäller
totalhalterna av organiskt kol. Den tydligaste trenden är att
vattnets motståndskraft mot försurande ämnen har ökat under
perioden.
Kommentar: