Koncentration av viss verksamhet till Stockholm

Vissa verksamheter är koncentrerade till ett färre antal länsstyrelser. Här ser du vilka ansvarsområden som tilldelats Länsstyrelsen i Stockholm och för vilka län vi hanterar ärenden.
Koncentration av verksamheter

Allmänna arvsfonden

När någon avlider utan att det finns legala arvingar eller ett giltigt testamente, tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. Dessa medel går som regel till ändamål som främjar verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Ibland kan det finnas någon som anser att den borde ha ärvt den avlidne. Då kan den personen ansöka om att Allmänna arvsfonden ska avstå hela eller delar av arvet. Ansökan skickas till Kammarkollegiet som beslutar i ärendet, men i sin handläggning har Kammarkollegiet möjlighet att begära att Länsstyrelsen ska hjälpa till genom att göra en utredning. 

Begravningar

Länsstyrelsen kontrollerar att person som inte är medlem i Svenska kyrkan också kan begravas på ett värdigt sätt. Vi kan även ge tillstånd till att sprida askan efter en avliden person.
Läs mer om begravningar

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Bevakningsföretag

Ett bevakningsföretag bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar eller en enskild person. Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd av länsstyrelsen.
Läs mer om bevakningsföretag

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Bitillsyn 

Biodlingen regleras av lagstiftning som främst syftar till att minska effekterna av bisjukdomar, främja pollineringen samt produktionen och saluföringen av honung. 
Läs mer om bitillsyn

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för bitillsynen i Stockholms,  Gotlands, Södermanlands, Uppsalas och Västmanlands län.

Boende - investeringsbidrag och investeringsstöd

Du kan ansöka om investeringsstöd för solceller, äldre- och trygghetsbostäder samt för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.
Läs mer om investeringsbidrag och investeringsstöd

Länsstyrelsen i Stockholm hanterar bidrag åt Stockholms och Gotlands län. 

Deponeringar

Länsstyrelsen kan deponera dina pengar på ett särskilt konto, det vill säga ta emot och förvara pengar som du ska betala till någon. 
Läs mer om att deponera pengar

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Ensamrätt till sjunket gods

När ett sjöfynd har övergivits av ägaren kan den som vill bärga godset ansöka om att få ensamrätt till bärgning. Det kan vara fråga om till exempel sjunket timmer eller ett skeppsvrak. För att få ensamrätt till bärgningen ska den som ansöker vara lämplig för det med hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Utgångspunkten är också att bärgningen ska ge resultat inom rimlig tid, oftast bör tiden för ensamrätt därför inte vara längre än två år. I vissa fall går det dock att få förlängd tid efter det.

Internationella delgivningar

Från och med den 1 januari 2014 är Länsstyrelsen i Stockholms län ny centralmyndighet för internationell delgivning samt mottagande organ för vissa typer av internationella delgivningsärenden. 
Läs mer om internationell delgivning    

Lotterier

Länsstyrelsen ger tillstånd till bingospel och i vissa fall till lotterier som ska bedrivas i flera kommuner inom länet. Länsstyrelsen har också tillsyn över dessa spel.
Läs mer om bingospel och lotterier

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Lönegaranti

Länsstyrelsen ansvarar för att betala ut lönegaranti till anställda i företag som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion. Detta sker efter beslut av konkursförvaltaren eller rekonstruktören.
Läs mer om lönegaranti

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Medborgarskap

Länsstyrelsen tar emot anmälan om svenskt medborgarskap från personer som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island.
Läs mer om svenskt medborgarskap

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Miljöprövning

För att bedriva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd enligt miljöbalken.
Läs mer om miljöprövning

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms och Gotlands län.

Penningtvätt

Länsstyrelsen kontrollerar att företag vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Läs mer om penningtvätt

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Uppsala, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Stiftelser

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för stiftelser och har ansvar för att registrera dem.
Läs mer om stiftelser

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar stiftelser som har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.

Överförmyndare

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsyn över överförmyndarna vilket innebär att med jämna mellanrum göra inspektioner hos dem, men även granska en överförmyndare efter en anmälan från allmänheten. 
Läs mer om överförmyndare 

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.