Indrivning av fordringar

För statens räkning kan indrivning av fordringar göras gällande tilläggsavgifter, sanktionsavgifter, miljöskyddsavgifter och bygdeavgifter med mera. För kommunernas räkning; byggnadsavgifter och särskilda avgifter.

Beslut eller domar beträffande ovan nämnda avgifter skickas till Länsstyrelsens enhet för ekonomi.

Enheten ansvarar för den administrativa hanteringen, det vill säga att betalning sker till Länsstyrelsen efter det att beslutet eller domar vunnit laga kraft.

När betalning inte skett trots påminnelse, överlämnar enheten ärendet till kronofogden för indrivning.