Vårt uppdrag

Människor

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. Våra kompetens­områden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer. Enligt länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007:825) ska vi bland annat arbeta med

 • livsmedelskontroll
 • djurskydd och allmänna veterinära frågor
 • regional tillväxt
 • infrastrukturplanering
 • hållbar samhällsplanering och boende
 • energi och klimat
 • kulturmiljö
 • skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar
 • naturvård samt miljö- och hälsoskydd
 • lantbruk och landsbygd
 • fiske
 • jämställdhet
 • integration

Bland våra uppdrag ryms också att hantera smala sakfrågor, som till exempel 

 • Körning på allmän väg med terrängfordon
 • Undantag från förbud mot transport av farligt gods
 • Samfällighetsföreningar
 • Kameraövervakning
 • Stiftelser 
 • Indrivning av fordringar
 • Utdelning av flaggor och fanor
 • Allmänna arvsfonden
 • Ensamrätt till sjunket gods
 • Häradsallmänningar