Överklagande av förelägganden, byggsanktionsavgifter m.m.

Länsstyrelsen får varje år in omkring 300 överklagade ärenden i denna kategori.

Ärendena avgörs i huvudsak i ordningsföljd utifrån när de kom in till Länsstyrelsen.

Handläggningen och ärendegången hos Länsstyrelsen

Förelägganden att vidta åtgärder på den egna fastigheten, byggnaden eller någon annan anläggning får överklagas till Länsstyrelsen. Det kan handla om att vidta åtgärder så att en förfallen byggnad försätts i vårdat skick eller att riva en förfallen byggnad eller byggnad som har uppförts utan bygglov. Det kan även handla om att klippa ned siktskymmande häckar eller i övrigt hålla tomten i sådant skick att betydande olägenheter inte uppstår för omgivningen.

Även beslut om byggsanktionsavgifter får överklagas till Länsstyrelsen. Det kan då handla om avgifter för att man inte sökt bygglov för en nybyggnad trots att bygglov krävs, att man har påbörjat en åtgärd innan byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked eller att man tagit en byggnad i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Man kan även i vissa fall överklaga kommunens beslut att inte vidta åtgärder mot anmälda lagöverträdelser.

Länsstyrelsen får varje år in omkring 300 överklagade ärenden i denna kategori. Inom ärendegruppen avgörs ärendena i huvudsak i ordningsföljd utifrån den tidpunkt när de inkommit. Tiden kan variera beroende på bl.a. ärendets komplexitet och antalet pågående ärenden.

 

  • Ditt överklagande lämnas in till kommunen som kontrollerar att du lämnat in ditt överklagande i tid. Kommunen skickar sedan din överklagan och alla handlingar som legat till grund för beslutet till Länsstyrelsen.
  • Hos Länsstyrelsen får ärendet ett diarienummer. Ärendet fördelas sedan till en handläggare.
  • Ärendet handläggs av en jurist. Handläggaren utreder ärendet och ser till att de kompletteringar som behövs kommer in. Vid behov kan även arkitekter, antikvarier eller miljövetare delta i handläggningen.
  • När beslutet är fattat skickas det till parterna och kommunen.

Efter Länsstyrelsens beslut

  • Länsstyrelsens beslut kan normalt överklagas till mark- och miljödomstolen och sedan vidare till mark- och miljööverdomstolen. För att ett överklagat avgörande ska kunna prövas i mark- och miljööverdomstolen krävs att du får ett prövningstillstånd.
  • Till de beslut som går att överklaga hör en överklagandehänvisning vari det närmare framgår hur man går tillväga för att överklaga beslutet.
  • Överklagandetiden är normalt tre veckor från att du tagit del av beslutet. Delgivning kan ske på olika sätt men Länsstyrelsen skickar normalt dessa beslut med delgivningskvitto.
  • Överklagandet måste komma in i rätt tid, annars kan talan avvisas. Det går inte att begära anstånd för att överklaga, däremot kan man begära anstånd för att komplettera överklagandet hos domstolen när ärendet kommit dit.