Överklagande av detaljplaner och områdesbestämmelser (planärenden)

Nya bestämmelser i plan-och bygglagen angående överklagande av detaljplaner.

Från och med den 1 juni 2016 har instansordningen för överklaganden av detaljplaner ändrats. Det innebär att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser inte längre ska överklagas till Länsstyrelsen, utan direkt till mark- och miljödomstolen. Beslut som har meddelats före den 1 juni 2016 överklagas till länsstyrelsen (det vill säga följer de äldre bestämmelserna).