Överklagande av bygglov, marklov och rivningslov samt förhandsbesked

Länsstyrelsen får varje år in drygt 850 överklaganden av ärenden om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked enligt plan- och bygglagen.

Regeringen har beslutat om mål för handläggningstider i denna ärendegrupp. Målen är att:

Avseende överklagade bygglov och förhandsbesked som rör nyproduktion av permanentbostäder ska länsstyrelsens enligt regeringens regleringsbrev avgöra 75 % inom 80 dagar och 90 % inom 120 dagar från det att ärendet inkommit till länsstyrelsen.

För övriga ärenden som rör överklagade lov och förhandsbesked gäller att 75 % av ärendena ska vara avgjorda inom 105 dagar och 90 % inom 150 dagar från det att ärendet inkom till länsstyrelsen.

Vi gör vårt bästa för att nå de uppsatta målen. Här hittar du aktuell handläggningstid för denna sortens ärenden.

Handläggningen och ärendegången hos Länsstyrelsen

Länsstyrelsen fattar beslut på de handlingar som har kommit in från kommunen. Handläggningen är i huvudsak skriftlig och beslutet fattas utan någon särskild förhandling eller överläggning med berörda parter.

Vi strävar alltid efter att fatta beslut snabbt, så snart ett ärende är komplett. Handläggningstiden räknas från det datum som ett ärende kommit in till Länsstyrelsen. Ett ärende kan av olika skäl ta både längre och kortare tid.  

Läs mer om den faktiska aktuella handläggningstiden för den här.

  • Ditt överklagande lämnas in till kommunen som kontrollerar att du lämnat in ditt överklagande i tid. Kommunen skickar sedan din överklagan och alla handlingar som legat till grund för beslutet till Länsstyrelsen.
  • Hos Länsstyrelsen får ärendet ett diarienummer. Ärendet fördelas sedan till en handläggare.
  • Ärendet handläggs av en jurist. Handläggaren utreder ärendet och ser till att de kompletteringar som behövs kommer in. Vid behov kan även arkitekter, antikvarier eller miljövetare delta i handläggningen.
  • När beslutet är fattat skickas det till parterna och kommunen.

Efter Länsstyrelsens beslut

  • Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen och sedan vidare till mark- och miljööverdomstolen. För att ett överklagat avgörande ska kunna prövas i mark- och miljööverdomstolen krävs att du får ett prövningstillstånd.
  • Till de beslut som går att överlaga hör en överklagandehänvisning vari det närmare framgår hur man går tillväga för att överklaga beslutet.
  • Överklagandetiden är normalt tre veckor från att du tagit del av beslutet. Delgivning kan ske på olika sätt men Länsstyrelsen använder normalt så kallad förenklad delgivning. När du har inlett ett ärende där förenklad delgivning kan tillämpas får du skriftlig information om hur det går till. Om inte förenklad delgivning tillämpas skickas beslut vanligen med delgivningskvitto.
  • Överklagandet måste komma in i rätt tid, annars kan talan avvisas. Det går inte att begära anstånd för att överklaga, däremot kan man begära anstånd för att komplettera överklagandet hos domstolen när ärendet kommit dit.