Överklagande av ärenden enligt miljöbalken

Handläggningen och ärendegången hos Länsstyrelsen.

Enligt miljöbalken finns ett stort antal ärendetyper som kan överklagas till Länsstyrelsen, till exempel ärenden om strandskydd, avlopp och bullerstörningar. Det ursprungliga beslutet kan röra tillstånd, tillsyn eller avgifter. Länsstyrelsen får varje år in runt 500 överklagade ärenden enligt miljöbalken. Inom ärendegruppen avgörs ärendena i huvudsak i ordningsföljd utifrån den tidpunkt när de inkommit. Tiden kan variera beroende på bl.a. ärendets komplexitet och antalet pågående ärenden.

 

Handläggningen är i dessa ärenden huvudsak skriftlig. Beslut fattas på handlingarna utan någon särskild förhandling eller överläggning.

  • Ditt överklagande lämnas in till kommunen som kontrollerar att du lämnat in ditt överklagande i tid. Kommunen skickar sedan din överklagan och alla handlingar som legat till grund för beslutet till Länsstyrelsen.
  • Hos Länsstyrelsen får ärendet ett diarienummer. Ärendet fördelas sedan till en handläggare.
  • Ärendet handläggs av en jurist. Handläggaren utreder ärendet och ser till att de kompletteringar som behövs kommer in. En komplettering kan bestå av att någon av parterna eller kommunen ges tillfälle att yttra sig. När Länsstyrelsens beslut är fattat skickas det till parterna samt kommunen.
  • Ofta deltar även andra sakkunniga vid Länsstyrelsen inom ämnesområden såsom natur- och miljöskydd.
  • När beslutet är fattat skickas det till parterna och kommunen.

Efter Länsstyrelsens beslut

  • Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen och sedan vidare till mark- och miljööverdomstolen. För att ett överklagat avgörande ska kunna prövas i mark- och miljööverdomstolen krävs att du får ett prövningstillstånd.
  • Till de beslut som går att överklaga hör en överklagandehänvisning vari det närmare framgår hur man går tillväga för att överklaga beslutet.
  • Överklagandetiden är normalt tre veckor från att du tagit del av beslutet. Delgivning kan ske på olika sätt men Länsstyrelsen skickar normalt dessa beslut med delgivningskvitto.
  • Överklagandet måste komma in i rätt tid, annars kan talan avvisas. Det går inte att begära anstånd för att överklaga, däremot kan man begära anstånd för att komplettera överklagandet hos domstolen när ärendet kommit dit.